PanLinx

ئۇيغۇرچەuig-000
سالماق
普通话cmn-000
普通话cmn-000从容
普通话cmn-000从容不迫
普通话cmn-000从容自若
普通话cmn-000
普通话cmn-000修建
普通话cmn-000修筑
普通话cmn-000修造
普通话cmn-000分量
普通话cmn-000加入
普通话cmn-000加权
普通话cmn-000加进
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000头脑冷静
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000奠定
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000寄出
普通话cmn-000寄发
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000庄严
普通话cmn-000庄重
普通话cmn-000
普通话cmn-000建立
普通话cmn-000建筑
普通话cmn-000建造
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000投入
普通话cmn-000投向
普通话cmn-000抹搭
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000接种
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000搭建
普通话cmn-000搭盖
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000放进
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000架设
普通话cmn-000
普通话cmn-000比重
普通话cmn-000沉稳
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000添加
普通话cmn-000温和温和的
普通话cmn-000温和,温和的
普通话cmn-000
普通话cmn-000盖起
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000稳健
普通话cmn-000稳健稳健的
普通话cmn-000稳健,稳健的
普通话cmn-000稳当
普通话cmn-000稳重稳重的
普通话cmn-000稳重,稳重的
普通话cmn-000
普通话cmn-000紊稳问稳
普通话cmn-000纳入
普通话cmn-000
普通话cmn-000胡噜
普通话cmn-000
普通话cmn-000脱下
普通话cmn-000脱去
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000调入
普通话cmn-000
普通话cmn-000超然
普通话cmn-000跄跄
普通话cmn-000
普通话cmn-000跳起,跳起来
普通话cmn-000轻重
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000镶嵌
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003bǐ zhòng
Hànyǔcmn-003chuí
Hànyǔcmn-003chuāi
Hànyǔcmn-003chén wěn
Hànyǔcmn-003chāo rán
Hànyǔcmn-003chǐ
Hànyǔcmn-003céng
Hànyǔcmn-003cóng róng
Hànyǔcmn-003cóng róng bù pò
Hànyǔcmn-003cóng róng zì ruò
Hànyǔcmn-003diàn
Hànyǔcmn-003diàn dìng
Hànyǔcmn-003diào rù
Hànyǔcmn-003dòu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dā gài
Hànyǔcmn-003dā jiàn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003fàng
Hànyǔcmn-003fàng jìn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003fēn liàng
Hànyǔcmn-003gài
Hànyǔcmn-003gài qǐ
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003gǎo
Hànyǔcmn-003hú lū
Hànyǔcmn-003jià
Hànyǔcmn-003jià shè
Hànyǔcmn-003jiàn
Hànyǔcmn-003jiàn lì
Hànyǔcmn-003jiàn zhù
Hànyǔcmn-003jiàn zào
Hànyǔcmn-003jiè
Hànyǔcmn-003jiā jìn
Hànyǔcmn-003jiā quán
Hànyǔcmn-003jiā rù
Hànyǔcmn-003jiē zhòng
Hànyǔcmn-003jiě
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003jì chū
Hànyǔcmn-003jì fā
Hànyǔcmn-003jīn
Hànyǔcmn-003kòng
Hànyǔcmn-003kāi
Hànyǔcmn-003lěi
Hànyǔcmn-003mò dā
Hànyǔcmn-003nà rù
Hànyǔcmn-003pán
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003qiàn
Hànyǔcmn-003qiān
Hànyǔcmn-003qiāng qiāng
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003qín
Hànyǔcmn-003qīng zhòng
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003rèn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003sāi
Hànyǔcmn-003tiào
Hànyǔcmn-003tiào qǐ
Hànyǔcmn-003tiào qǐlai
Hànyǔcmn-003tiān
Hànyǔcmn-003tiān jiā
Hànyǔcmn-003tuì
Hànyǔcmn-003tuō
Hànyǔcmn-003tuō qù
Hànyǔcmn-003tuō xià
Hànyǔcmn-003tào
Hànyǔcmn-003tóu
Hànyǔcmn-003tóu nǎo lěng jìng
Hànyǔcmn-003tóu rù
Hànyǔcmn-003tóu xiàng
Hànyǔcmn-003tān
Hànyǔcmn-003wèi
Hànyǔcmn-003wēn he wēn he de
Hànyǔcmn-003wěn
Hànyǔcmn-003wěn dāng
Hànyǔcmn-003wěn jiàn
Hànyǔcmn-003wěn jiàn wěn jiàn de
Hànyǔcmn-003wěn wěn wèn wěn
Hànyǔcmn-003wěn zhòng wěn zhòng de
Hànyǔcmn-003xià
Hànyǔcmn-003xiāng
Hànyǔcmn-003xiāng qiàn
Hànyǔcmn-003xiū
Hànyǔcmn-003xiū jiàn
Hànyǔcmn-003xiū zhù
Hànyǔcmn-003xiū zào
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003yuàn
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003yóu
Hànyǔcmn-003zhuāng
Hànyǔcmn-003zhuāng yán
Hànyǔcmn-003zhuāng zhòng
Hànyǔcmn-003zhòng
Hànyǔcmn-003zhù
Hànyǔcmn-003zhǎng
Hànyǔcmn-003zào
Hànyǔcmn-003zāi
Hànyǔcmn-003ān
日本語jpn-000おちついた
日本語jpn-000しっかりした
ئۇيغۇرچەuig-000ئابرۇي
ئۇيغۇرچەuig-000ئات-ئۇلاغنى باغلاقتىن قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئات-ھارۋا جابدۇقى
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتلاپ ئۆتۈپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجرالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجراپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاجرىتىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئاخبارات يوللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئادالىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاداۋەت ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاددىي-ساددا
ئۇيغۇرچەuig-000ئادەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئارامگاھ
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتىلدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتىلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارزۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئارزۇلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقىسىدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقىمۇ ئارقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقىمۇ-ئارقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارقىمۇئارقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئارىيەت ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئازادە
ئۇيغۇرچەuig-000ئاست
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستا
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستا قاينىتىپ پىشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستىدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئاستىدىكى
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسقا
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسقۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000ئاسماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاغدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاغدۇرۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاغزىنى مايلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالتۇن-كۈمۈش بېزەكلەر
ئۇيغۇرچەuig-000ئالداپ قولغا كىرگۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىدا تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىن بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئالدىن خەۋەرلەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئالىقان
ئۇيغۇرچەuig-000ئالچۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئامان
ئۇيغۇرچەuig-000ئامانلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئامانەت قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئامما
ئۇيغۇرچەuig-000ئامپېر
ئۇيغۇرچەuig-000ئاياغ ئاستى قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئايرىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانما
ئۇيغۇرچەuig-000ئايلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوت
ئۇيغۇرچەuig-000ئوت-چۆپ
ئۇيغۇرچەuig-000ئوتتۇرىغا قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوتلاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورناتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇن
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئورۇنلاشتۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوغۇرلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئولتۇرۇشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئومۇمىيۈزلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000ئومۇميۈزلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000ئويدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويدۇرۇپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويغاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويغانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناشقا باشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناقشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويناقشىپ چاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئوينىشىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئوينىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويۇلۇپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئويۇپ ئورناتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئويۇپ بېكىتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئوپېرا
ئۇيغۇرچەuig-000ئوڭشىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىجارىگە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىجارىگە ئېلىپ ئىشلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىدارە
ئۇيغۇرچەuig-000ئىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھ
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھات
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھات بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزاھلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىزدىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىززەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىستھكام
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسسىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسكىلىت
ئۇيغۇرچەuig-000ئىسكەنجىگە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشقا سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشقا قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشلىتىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشلەپچىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچى بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىشەنچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككى تەرەپلىمىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىككى يانغا قايرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلتىپات قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىللىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلمان
ئۇيغۇرچەuig-000ئىلگىرى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىمارەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنتىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىنۋېنتار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئىپادىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئىپار كېيىكنىڭ ئىزى
ئۇيغۇرچەuig-000ئىچىدە
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتكەل
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتنە ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆتەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرلىمەكۆتۈرۈلمەك ۋە چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز ئىختىيارىغا قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز ئىختيارىغا قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆز ۋاقتىدا توختاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى ئېتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى تاشلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىنى تۇتۇۋالغان
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىگە تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆزىگە كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆستۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆكتەملىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆلچەم
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆچ كۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆچمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆڭتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆڭكۈر
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆڭمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆگەنمەك ۋە تەربىيلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۆگەنمەك ۋە تەربىيىلەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇدا
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇرۇنۇپ باقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇزارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇششۇقلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقتۇرۇش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلتاڭ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلتاڭ سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇلۇغ
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇنىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇچۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۇۋۇلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈزلۈكسىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈست-ئۈستىگە
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈستىگە قوشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈمىد
ئۇيغۇرچەuig-000ئۈمىد قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىبار بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىز بېشىدىكى كەپە
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىلىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېتىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېدىتلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېزىقتۇ
ئۇيغۇرچەuig-000ئېسىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېسىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر بېسىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر سانائەت
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر-بېسىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىر-يېنىكلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىرلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېغىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېقىپ يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېكزېما
ئۇيغۇرچەuig-000ئېكىنزارلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلان قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ تاشلى
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىپ تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىش
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىۋەتمە
ئۇيغۇرچەuig-000ئېچىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېگىز
ئۇيغۇرچەuig-000ئېگىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېگىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئېھتىيات قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئېھتىياتچان
ئۇيغۇرچەuig-000ئەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەتىۋارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەخمەق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەدەبىي تىلدا قانداقلارچە
ئۇيغۇرچەuig-000ئەدەپلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەرز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ئەركىن
ئۇيغۇرچەuig-000ئەركىن-ئازادە
ئۇيغۇرچەuig-000ئەستايىدىل
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسكىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەسكەرتمە
ئۇيغۇرچەuig-000ئەملىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەملەش
ئۇيغۇرچەuig-000ئەپلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەڭ
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگرى يەر
ئۇيغۇرچەuig-000ئەگمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەھد
ئۇيغۇرچەuig-000ئەھمىيەت بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ئەۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000باسقۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000باسماق
ئۇيغۇرچەuig-000باشتا
ئۇيغۇرچەuig-000باشقىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000باشقۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000باشلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000باشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000باغ
ئۇيغۇرچەuig-000باغ-ھو
ئۇيغۇرچەuig-000باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000باقماق
ئۇيغۇرچەuig-000باماق
ئۇيغۇرچەuig-000بايان قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوشاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000بوغۇن
ئۇيغۇرچەuig-000بولۇش ئالدىدا تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000بولۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىتەرەپ
ئۇيغۇرچەuig-000بىتەرەپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىخەتەر
ئۇيغۇرچەuig-000بىخەتەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000بىر نۇقتىغا يىغماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىر يەرگە مەركەزلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بىرلىككە كەلتۈرۈلگەن كىيىم
ئۇيغۇرچەuig-000بىشەملىك
ئۇيغۇرچەuig-000بىكار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بىمالال
ئۇيغۇرچەuig-000بىمالاللىق
ئۇيغۇرچەuig-000بىنا
ئۇيغۇرچەuig-000بىنا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بۆك
ئۇيغۇرچەuig-000بۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بۆلۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزماق
ئۇيغۇرچەuig-000بۇزماي ساقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېجخرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېجىرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېدىش
ئۇيغۇرچەuig-000بېرىپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېزىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىپ چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېسىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000بېشارەت بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېشىغا كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بېكىتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەرداشلىق
ئۇيغۇرچەuig-000بەرداشلىق بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەرپا قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەزلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەزى ھايۋانلارنىڭ تاپىنى
ئۇيغۇرچەuig-000بەسلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەلگىلىك ۋاقىتتا توختىماق
ئۇيغۇرچەuig-000بەلگىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000بەنت بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاتىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاختىپەر
ئۇيغۇرچەuig-000تاختىپەر باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارقاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تارقىتۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تارماق مىقدار
ئۇيغۇرچەuig-000تاساد
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلاپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاشلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تاغ جىنسى
ئۇيغۇرچەuig-000تاقا
ئۇيغۇرچەuig-000تاقابىل تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاقلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاقىلداتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاقىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تامماق
ئۇيغۇرچەuig-000تامچىلاپ چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تامچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تايانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاپان
ئۇيغۇرچەuig-000تاپشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاپشۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000تاڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000تخمىن قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تو
ئۇيغۇرچەuig-000توختاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000توختىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇلۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000توسۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000توغرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000توقۇپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تولا
ئۇيغۇرچەuig-000تولدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تولۇقى بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000تونۇشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000توپ
ئۇيغۇرچەuig-000توپا كولىماق
ئۇيغۇرچەuig-000توپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىرەپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىزماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىزىمغا ئالدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىزىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىزگىنلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىزگىننى بوشاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىغماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىن
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىپ توشقۇزۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىقىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىك
ئۇيغۇرچەuig-000تىكلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىكىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىكىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىكىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىلەك
ئۇيغۇرچەuig-000تىلەك ئۇنىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچ
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچلاندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000تىنچىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆشەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆكۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۆلەپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەن
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەندىكى
ئۇيغۇرچەuig-000تۆۋەنلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتاش
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇشماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇتۇپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۇراقلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇراقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرغۇزماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرغۇن
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرغۇنلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇرۇپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇغدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇغماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇغۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇيدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000تۇيۇقسىز
ئۇيغۇرچەuig-000تۇۋاق
ئۇيغۇرچەuig-000تۈركۈم
ئۇيغۇرچەuig-000تۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈزەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈپلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈگمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تۈگۈن
ئۇيغۇرچەuig-000تۈگۈچ
ئۇيغۇرچەuig-000تۈۋ
ئۇيغۇرچەuig-000تېرىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېشىپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000تېگى پەس
ئۇيغۇرچەuig-000تېگىدىكى
ئۇيغۇرچەuig-000تەبىر بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەبىقە
ئۇيغۇرچەuig-000تەخسىسىمان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000تەخسە
ئۇيغۇرچەuig-000تەخمىن قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەربىيىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەرتىپسىز
ئۇيغۇرچەuig-000تەركىبلىگۈچى مىقدار
ئۇيغۇرچەuig-000تەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەرەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەرەپ
ئۇيغۇرچەuig-000تەزىيە بىلدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەس
ئۇيغۇرچەuig-000تەسىس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەسەللى بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەشكىل قىلغۇچى مىقدار
ئۇيغۇرچەuig-000تەقدىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەقسىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەقسىم قىلىپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەقلىد قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرار
ئۇيغۇرچەuig-000تەكرارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەكشۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەكلىپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەكەللۇپ سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000تەمكىن
ئۇيغۇرچەuig-000تەمكىنلىك
ئۇيغۇرچەuig-000تەنتەنىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000تەنزە
ئۇيغۇرچەuig-000تەييارتاپلىق
ئۇيغۇرچەuig-000تەييارلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000تەپمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭشىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000تەڭگە
ئۇيغۇرچەuig-000تەگ
ئۇيغۇرچەuig-000تەگلىك
ئۇيغۇرچەuig-000تەۋسىيە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جابدۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000جازا
ئۇيغۇرچەuig-000جازا باغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000جازىسى
ئۇيغۇرچەuig-000جان تالاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000جاي
ئۇيغۇرچەuig-000جاڭ
ئۇيغۇرچەuig-000جاڭجاللاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000جاڭزا
ئۇيغۇرچەuig-000جاۋەن
ئۇيغۇرچەuig-000جى
ئۇيغۇرچەuig-000جىددىي
ئۇيغۇرچەuig-000جىقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000جىمجىت
ئۇيغۇرچەuig-000جىن
ئۇيغۇرچەuig-000جىڭ
ئۇيغۇرچەuig-000جىڭغا ئولتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۇ
ئۇيغۇرچەuig-000جۇاڭ
ئۇيغۇرچەuig-000جۇغلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000جۈملىنىڭ تىنىپ ئوقۇلى
ئۇيغۇرچەuig-000جۈپ
ئۇيغۇرچەuig-000جەلب قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جەلىپ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جەلپ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000جەڭ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەم
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەم بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000خاتىرجەم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خالتا
ئۇيغۇرچەuig-000خالىس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خالىماق
ئۇيغۇرچەuig-000خامۇت-جابدۇق
ئۇيغۇرچەuig-000خانا
ئۇيغۇرچەuig-000خىراجەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000خىزمەتكە كىرگۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000خۇش خۇي
ئۇيغۇرچەuig-000خۇش پېئىل
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپسىز
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋپسىزلىك
ئۇيغۇرچەuig-000خەۋەر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دا
ئۇيغۇرچەuig-000داجىماق
ئۇيغۇرچەuig-000دارىتىملىماق
ئۇيغۇرچەuig-000داس
ئۇيغۇرچەuig-000داچا
ئۇيغۇرچەuig-000داۋاملىق
ئۇيغۇرچەuig-000داۋامى
ئۇيغۇرچەuig-000دو
ئۇيغۇرچەuig-000دو تىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دو قۇيۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دوراپ سىزماق
ئۇيغۇرچەuig-000دورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000دوكلات قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000دىسكا
ئۇيغۇرچەuig-000دىلى يۇمشاق
ئۇيغۇرچەuig-000دۆلەت چېگرىسى
ئۇيغۇرچەuig-000دۆڭگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۆۋىلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۇكان
ئۇيغۇرچەuig-000دۇژنا
ئۇيغۇرچەuig-000دۈم يېتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000دۈملەپ پىشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000دۈپۈلدىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دۈۈلدەشكە باشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000دېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000دەسلەپتە
ئۇيغۇرچەuig-000رام
ئۇيغۇرچەuig-000راۋاجلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000رول ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000رولغا چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000رۇخسەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رېمونت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەسمىي خاتىرىلەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000رەنىگە قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000رەڭگى ئۆڭمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زور
ئۇيغۇرچەuig-000زورايتماق
ئۇيغۇرچەuig-000زورلۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000زىخ
ئۇيغۇرچەuig-000زىننەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زەربە بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000زەي
ئۇيغۇرچەuig-000سا
ئۇيغۇرچەuig-000ساتما
ئۇيغۇرچەuig-000ساتماق
ئۇيغۇرچەuig-000سارقىتماق
ئۇيغۇرچەuig-000سازلىق
ئۇيغۇرچەuig-000ساغلام
ئۇيغۇرچەuig-000ساق-سالامەت
ئۇيغۇرچەuig-000ساقلاپ
ئۇيغۇرچەuig-000سالامەت
ئۇيغۇرچەuig-000سالاپەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000سالدۇرۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالما
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق تۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق قەدەم بىلەن
ئۇيغۇرچەuig-000سالماق يېيىتماق
ئۇيغۇرچەuig-000سالماقلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سالمىقى
ئۇيغۇرچەuig-000سانجىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سايە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساڭگىلاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ساڭگىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سو
ئۇيغۇرچەuig-000سوراشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سورۇن
ئۇيغۇرچەuig-000سوغۇق قان
ئۇيغۇرچەuig-000سوقما سوقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سوقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سوقۇشقا باشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سوقۇشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولماق
ئۇيغۇرچەuig-000سولىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سويماق
ئۇيغۇرچەuig-000سويۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىرتتىن كەلتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سىرتماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىزم
ئۇيغۇرچەuig-000سىغدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سىناپ كۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سىنىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۆرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۆزلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇغا چىلاپ كۆبجۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۇغۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇقۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇنماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۇنۇپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۈرگۈن قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۈرۈشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سۈرۈشتە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سۈمبە
ئۇيغۇرچەuig-000سېتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېتىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىشتۇرما ئېغىرلىق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىشقا باشلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىما مەبلەغ
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىنجا
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىنما
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىنچا
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىنچىدا ئولتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000سېلىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەدىقە قىلىنغان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000سەرپ قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەكراتقا چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەكرىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەكرەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەكرەپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەكرەپ تۇرۇپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەكرەپ چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000سەپەرگە چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000سەۋەنلىك
ئۇيغۇرچەuig-000شايبا
ئۇيغۇرچەuig-000شاپىلاق
ئۇيغۇرچەuig-000شاپىلاق بىلەن ئۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000شاپىلاققا ئوخشايدىغان نەرسىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000شاپىلاقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000شتاتىۋ
ئۇيغۇرچەuig-000شىرازىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000شىكايەت
ئۇيغۇرچەuig-000شياڭ
ئۇيغۇرچەuig-000شيې
ئۇيغۇرچەuig-000شۆھرەت
ئۇيغۇرچەuig-000شۇغۇللانماق
ئۇيغۇرچەuig-000شۈي
ئۇيغۇرچەuig-000شەرقىي شىمال چېگرىسى
ئۇيغۇرچەuig-000شەرھلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000شەك يوق
ئۇيغۇرچەuig-000غار
ئۇيغۇرچەuig-000غەرق بولماق چۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000غەمخۇرلۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000فورما
ئۇيغۇرچەuig-000فورمات
ئۇيغۇرچەuig-000فورمۇلا
ئۇيغۇرچەuig-000فۇجيەن ئۆلكىسىنى كۆر
ئۇيغۇرچەuig-000قات
ئۇيغۇرچەuig-000قاتتىق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتلام
ئۇيغۇرچەuig-000قاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتمۇ قات
ئۇيغۇرچەuig-000قاتمۇقات
ئۇيغۇرچەuig-000قاتناش باشلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتناشماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاتۇرۇپ قويغاندەك
ئۇيغۇرچەuig-000قادىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارار قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاراپ سىزماق
ئۇيغۇرچەuig-000قارماق
ئۇيغۇرچەuig-000قازماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000قالايمىقان
ئۇيغۇرچەuig-000قالدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قالدۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قالپاق
ئۇيغۇرچەuig-000قامىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قانائەتلەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قانات يايدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتا
ئۇيغۇرچەuig-000قايتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000قايتىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاينىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قايچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاپ
ئۇيغۇرچەuig-000قاپقاق
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلاپ كىيمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلىما
ئۇيغۇرچەuig-000قاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قاڭقىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورساقنى ئەستەرلىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورغان
ئۇيغۇرچەuig-000قورقۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قورول
ئۇيغۇرچەuig-000قورۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قورۇل
ئۇيغۇرچەuig-000قورۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوزغىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوش
ئۇيغۇرچەuig-000قوشماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوشۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوغداپ ئاپارماق
ئۇيغۇرچەuig-000قولتۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قولتۇقلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000قولتۇقلىشىپ ماڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000قولتۇقلىما
ئۇيغۇرچەuig-000قولتۇقلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قولدىن قولغا بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قولنى بوشاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇپ تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000قويۇۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قوپماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوپۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قوۋۇشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىر
ئۇيغۇرچەuig-000قىرغاق
ئۇيغۇرچەuig-000قىرقىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىزىق
ئۇيغۇرچەuig-000قىزىقارلىق
ئۇيغۇرچەuig-000قىزىقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىستۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىستۇرۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىسقارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىسقۇچپاقا
ئۇيغۇرچەuig-000قىلتاق
ئۇيغۇرچەuig-000قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىلىۋاتقان ھەرىكەتن
ئۇيغۇرچەuig-000قىياس قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىياپىتىگە كىرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000قىيىن
ئۇيغۇرچەuig-000قۇتۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇدرەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000قۇر
ئۇيغۇرچەuig-000قۇراشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇلما
ئۇيغۇرچەuig-000قۇرۇلۇش
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيماق
ئۇيغۇرچەuig-000قۇيۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000قېزىپ تازىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000قېلىپ
ئۇيغۇرچەuig-000قېچىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قەتئىي
ئۇيغۇرچەuig-000قەرز بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000قەغەز ئىشلەش
ئۇيغۇرچەuig-000قەلئە
ئۇيغۇرچەuig-000قەيەردە دېگەن مەنىلەر
ئۇيغۇرچەuig-000قەۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000قەۋەتمۇقەۋەت
ئۇيغۇرچەuig-000كارات
ئۇيغۇرچەuig-000كارى بولماسلىق
ئۇيغۇرچەuig-000كارىۋات
ئۇيغۇرچەuig-000كاشىلا بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000كاللىسى قىزىپ كەتمەيدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000كان ياتمىسى
ئۇيغۇرچەuig-000كراب
ئۇيغۇرچەuig-000كولىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كومپونېنت
ئۇيغۇرچەuig-000كونترول قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كىتابلارنى تۈپلەش شەكلى
ئۇيغۇرچەuig-000كىرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كىرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىشتۈرۈلمە
ئۇيغۇرچەuig-000كىرىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىرگۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيدۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىم
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىم-كېچەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىمنى سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000كىيىمنى يەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كىچىك ئوتىغۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆتۈرۈلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرسەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆرپە
ئۇيغۇرچەuig-000كۆز قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆلىمى چوڭراق دۇكان
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپچىلىك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆپەيتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچۈرۈپ تىكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچەت
ئۇيغۇرچەuig-000كۆچەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىنى ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىگە پۈكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭلىگە پۈكۈپ يۈ
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈل ئېيتماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈل بۆلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۆڭۈلچەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈرەش قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000كۈلگۈسىنى كەلتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كۈچلۈك
ئۇيغۇرچەuig-000كېسەل
ئۇيغۇرچەuig-000كېلىشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېلىپ چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000كېلەركى
ئۇيغۇرچەuig-000كېيىنكى
ئۇيغۇرچەuig-000كېچىكتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كېڭەيتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەسكىن
ئۇيغۇرچەuig-000كەسم
ئۇيغۇرچەuig-000كەسمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەلتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەمتەر
ئۇيغۇرچەuig-000كەمەن
ئۇيغۇرچەuig-000كەنت
ئۇيغۇرچەuig-000كەيمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەينىگە سۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەپلەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000كەپلەپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000كەڭتاشا
ئۇيغۇرچەuig-000لېي
ئۇيغۇرچەuig-000لېيىنى تازىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000لەڭگەر
ئۇيغۇرچەuig-000لەۋز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماتراس
ئۇيغۇرچەuig-000ماسلاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماسلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماقۇل كۆرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مال سۇپىسى
ئۇيغۇرچەuig-000مايسا
ئۇيغۇرچەuig-000ماڭدۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ماگىزىن
ئۇيغۇرچەuig-000موللاق ئېتىپ چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مىقدار سۆز
ئۇيغۇرچەuig-000مىنگەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مۆتىدىل
ئۇيغۇرچەuig-000مۆلچەرلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مۇستەھكەم
ئۇيغۇرچەuig-000مۇشتلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇشتۇمزورلۇق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇقىم
ئۇيغۇرچەuig-000مۇقىملاشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000مۇلايىم
ئۇيغۇرچەuig-000مۇھىم
ئۇيغۇرچەuig-000مۇھىم-مۇھىم ئەمەسلىك
ئۇيغۇرچەuig-000مۇۋاپىق
ئۇيغۇرچەuig-000مۈشكۈل
ئۇيغۇرچەuig-000مېتال پۇل
ئۇيغۇرچەuig-000مېھرىبان
ئۇيغۇرچەuig-000مەبلەغ سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەجبۇرىي ئېلىپ ماڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەجبۇرىي ئېلپ ماڭماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەركەزلەشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مەزمۇت
ئۇيغۇرچەuig-000مەسئۇل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەشغۇل بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەلىكە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەلۇم قىياپەتكە كىرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەلۇمات بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000مەھرۇم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000مەھكىمە
ئۇيغۇرچەuig-000مەھەللە
ئۇيغۇرچەuig-000نازاكەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ناھال
ئۇيغۇرچەuig-000نوتا
ئۇيغۇرچەuig-000نوپۇز
ئۇيغۇرچەuig-000نىسبەت
ئۇيغۇرچەuig-000نىيەت قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000نىڭ ئىچىگە قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000نۇرغۇن
ئۇيغۇرچەuig-000نەزىر قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000نەزىر-چىراغ ئۆتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000نەزىر-چىراغ بۇيۇملىرى
ئۇيغۇرچەuig-000نەزىرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000نەقىش سالماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياتقۇزماق
ئۇيغۇرچەuig-000يار-يۆلەك بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياراتماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياردەم بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يازماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسانماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياسىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياغماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياق
ئۇيغۇرچەuig-000ياقا
ئۇيغۇرچەuig-000ياقماق
ئۇيغۇرچەuig-000يالاپ ئاپارماق
ئۇيغۇرچەuig-000يالغاندىن … بولۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يالىڭاچلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يامىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يان تەرەپ
ئۇيغۇرچەuig-000يانداش
ئۇيغۇرچەuig-000ياندۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يانماق
ئۇيغۇرچەuig-000يايما
ئۇيغۇرچەuig-000يايماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياپقۇچ
ئۇيغۇرچەuig-000ياپماق
ئۇيغۇرچەuig-000ياۋاش
ئۇيغۇرچەuig-000يوسۇن
ئۇيغۇرچەuig-000يوشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوقاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوقالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يولغا قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000يوللىماق
ئۇيغۇرچەuig-000يولنىڭ ياقىسى
ئۇيغۇرچەuig-000يونۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغىشتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىغىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىقىتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىقىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يىقىلىپ چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆتكەپ كەلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۆلەك تاپماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۆگىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۇ
ئۇيغۇرچەuig-000يۇقتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇقتۇرۇش
ئۇيغۇرچەuig-000يۇقتۇرۇۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇقىرى
ئۇيغۇرچەuig-000يۇلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇمشاق
ئۇيغۇرچەuig-000يۇمۇرلۇق
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرۈش
ئۇيغۇرچەuig-000يۈرۈشلەشكەن
ئۇيغۇرچەuig-000يۈز بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يۈز تۇتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يۈك-تاق
ئۇيغۇرچەuig-000يې
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىشتۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىلمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېتىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېتەرلىك
ئۇيغۇرچەuig-000يېزىپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېزىپ چۈشەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېشىلىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېشىم
ئۇيغۇرچەuig-000يېشىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىملىق
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىملىق بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېقىنلاشماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يېيىتماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېيىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىنىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېپىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000يېڭىباشتىن
ئۇيغۇرچەuig-000يېڭىدىن
ئۇيغۇرچەuig-000يېڭىۋاشتىن
ئۇيغۇرچەuig-000يەتكۈزمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتكۈزۈپ بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەر
ئۇيغۇرچەuig-000يەر ئاستى
ئۇيغۇرچەuig-000يەر تېگى
ئۇيغۇرچەuig-000يەر-زېمىن
ئۇيغۇرچەuig-000يەشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000يەنە
ئۇيغۇرچەuig-000يەنە بىر قېتىم
ئۇيغۇرچەuig-000يەڭگىللەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پاتماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاتۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاتۇرۇپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاخال تۆشەك
ئۇيغۇرچەuig-000پاخال سېلىنچا
ئۇيغۇرچەuig-000پارا بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پارازىتلىق
ئۇيغۇرچەuig-000پارچىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000پالاس
ئۇيغۇرچەuig-000پالتا
ئۇيغۇرچەuig-000پالىماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاناھ ئىزدىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پاناھ تارتماق
ئۇيغۇرچەuig-000پاناھلانماق
ئۇيغۇرچەuig-000پوچتا
ئۇيغۇرچەuig-000پوچتا ئارقىلىق يوللىنىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000پوچتاليون
ئۇيغۇرچەuig-000پوچتىدىن ئەۋەتىلىدىغان
ئۇيغۇرچەuig-000پوچتىكەچ
ئۇيغۇرچەuig-000پىشۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000پۇت
ئۇيغۇرچەuig-000پۇتىماق
ئۇيغۇرچەuig-000پۇختا
ئۇيغۇرچەuig-000پۇختا قەدەم تاشلاپ
ئۇيغۇرچەuig-000پۇختا ۋە ئىشەنچلىك
ئۇيغۇرچەuig-000پۇختىلىق
ئۇيغۇرچەuig-000پۇرىتىپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000پۇرۇپكا
ئۇيغۇرچەuig-000پۇل
ئۇيغۇرچەuig-000پۈگەت
ئۇيغۇرچەuig-000پېتىپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000پېتەك
ئۇيغۇرچەuig-000پەتنۇس
ئۇيغۇرچەuig-000پەرەز قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000پەس
ئۇيغۇرچەuig-000پەستىكى
ئۇيغۇرچەuig-000پەلەمپەي
ئۇيغۇرچەuig-000پەملىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000پەيدا بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاخچاق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقىرماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاقچاق قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چامىلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاپلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاچ
ئۇيغۇرچەuig-000چاچماق
ئۇيغۇرچەuig-000چاڭگىلىغا ئالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ ئاي
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭ يول
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭايتماق
ئۇيغۇرچەuig-000چوڭقۇر
ئۇيغۇرچەuig-000چىداشلىق
ئۇيغۇرچەuig-000چىداشلىق بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىشلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىشىغا تەگمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىقارماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقشماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىرىۋالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىرىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىشماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىقىپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چىكەن
ئۇيغۇرچەuig-000چىمىلدىتىپ قايناتماق
ئۇيغۇرچەuig-000چىڭ
ئۇيغۇرچەuig-000چۆرە
ئۇيغۇرچەuig-000چۆكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۇەي
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشۈپ قالماق
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشۈپ كەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەندۈرۈش
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەنچە
ئۇيغۇرچەuig-000چۈشەپ قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000چېتىق
ئۇيغۇرچەuig-000چېقىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چېكىنمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چېچىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000چېگرا
ئۇيغۇرچەuig-000چەتتە تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000چەكمەك
ئۇيغۇرچەuig-000چەم
ئۇيغۇرچەuig-000چەملىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گىرىم قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000گۆرۈگە قويماق
ئۇيغۇرچەuig-000گۈللەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000گې
ئۇيغۇرچەuig-000گە ھەيدەپ بارماق
ئۇيغۇرچەuig-000گەر
ئۇيغۇرچەuig-000گەپ توقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000گەپ يوق
ئۇيغۇرچەuig-000گەپ-سۆزسىز
ئۇيغۇرچەuig-000گەپتوقۇماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھازىرلىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھاشىيە
ئۇيغۇرچەuig-000ھاقارەتلىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھال سورىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھالقماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھالقىماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھامىلىدار بولماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھايات بەخش ئەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھايات بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھاۋالە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھوسول
ئۇيغۇرچەuig-000ھوسۇل
ئۇيغۇرچەuig-000ھوقۇق
ئۇيغۇرچەuig-000ھۆل تەمرەتكە
ئۇيغۇرچەuig-000ھېسابلىم
ئۇيغۇرچەuig-000ھەدىيە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەرىكەتلەندۈرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھەزىل قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ھەممە
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيدىمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيدىۋەتمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ھەيۋەتلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاز كەچمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىت
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاقىتلىق تۇرماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋاننا
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەدە
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەدە بەرمەك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەدە قىلماق
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزن
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىن
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىن قوشۇش
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىنلىك
ئۇيغۇرچەuig-000ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىماق
Uyghurcheuig-001salmaq


PanLex

PanLex-PanLinx