PanLinx

Hangungmalkor-001
to
U+art-2545012
U+art-2545200
U+art-2545202
U+art-2545230
U+art-254530B
U+art-25453E8
U+art-25454B7
U+art-2545555
U+art-254561F
U+art-25456F3
U+art-2545716
U+art-2545717
U+art-2545835
U+art-2545857
U+art-25458D4
U+art-2545C0E
U+art-2545C60
U+art-2545CF6
U+art-2545D8B
U+art-2545EA6
U+art-2545F22
U+art-2545F92
U+art-2545FC9
U+art-25460BC
U+art-2546146
U+art-2546311
U+art-2546389
U+art-254638F
U+art-2546417
U+art-254642F
U+art-25464E3
U+art-2546843
U+art-25468F9
U+art-2546AAE
U+art-2546AC2
U+art-2546D2E
U+art-2546D82
U+art-2546DD8
U+art-2546E21
U+art-2546ED4
U+art-2546FE4
U+art-25471FE
U+art-25476DC
U+art-2547779
U+art-2547977
U+art-25479B1
U+art-2547A0C
U+art-2547A32
U+art-2547A3B
U+art-2547DA2
U+art-2547E9B
U+art-25483DF
U+art-2548404
U+art-25489A9
U+art-2548CED
U+art-2548DF3
U+art-2548E48
U+art-2549003
U+art-2549014
U+art-2549053
U+art-25490FD
U+art-2549174
U+art-254934D
U+art-25495CD
U+art-2549676
U+art-2549780
U+art-25497B1
U+art-25497DC
U+art-2549955
U+art-2549F17
U+art-254FA26
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
Hànyǔcmn-003choú
Hànyǔcmn-003cháo
Hànyǔcmn-003chóu
Hànyǔcmn-003chú
Hànyǔcmn-003dao
Hànyǔcmn-003diào
Hànyǔcmn-003diāo
Hànyǔcmn-003doū
Hànyǔcmn-003du
Hànyǔcmn-003duó
Hànyǔcmn-003dào
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dāo
Hànyǔcmn-003dōu
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003dǎo
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003nuó
Hànyǔcmn-003shé
Hànyǔcmn-003shòu
Hànyǔcmn-003shǔ
Hànyǔcmn-003tiao
Hànyǔcmn-003tiào
Hànyǔcmn-003tiáo
Hànyǔcmn-003tiāo
Hànyǔcmn-003tiǎo
Hànyǔcmn-003tu
Hànyǔcmn-003tào
Hànyǔcmn-003táo
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003tāo
Hànyǔcmn-003yáo
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003zhuō
Hànyǔcmn-003zhào
Hànyǔcmn-003zhái
Hànyǔcmn-003zhě
Englisheng-000abscond
Englisheng-000all
Englisheng-000apply
Englisheng-000arrive
Englisheng-000attack
Englisheng-000bandit
Englisheng-000banner
Englisheng-000beat
Englisheng-000beg
Englisheng-000bet
Englisheng-000block of wood
Englisheng-000blockhead
Englisheng-000boat
Englisheng-000bounce
Englisheng-000butcher
Englisheng-000capital
Englisheng-000carry
Englisheng-000ceramics
Englisheng-000chart
Englisheng-000clean out
Englisheng-000cleanse
Englisheng-000coat
Englisheng-000compete
Englisheng-000conduct
Englisheng-000consider
Englisheng-000course
Englisheng-000cover
Englisheng-000covetous
Englisheng-000creeper
Englisheng-000cross
Englisheng-000cry loudly
Englisheng-000dance
Englisheng-000daub
Englisheng-000degree
Englisheng-000delighted
Englisheng-000diagram
Englisheng-000direct
Englisheng-000disciple
Englisheng-000dissolute
Englisheng-000dodder
Englisheng-000dodge
Englisheng-000drop down
Englisheng-000drum
Englisheng-000elegant
Englisheng-000entreat
Englisheng-000envelope
Englisheng-000escape
Englisheng-000excessive
Englisheng-000fall over
Englisheng-000ferry
Englisheng-000ferry over
Englisheng-000flee
Englisheng-000follower
Englisheng-000gamble
Englisheng-000gaze at
Englisheng-000gild
Englisheng-000glutinous rice
Englisheng-000gluttonous
Englisheng-000go on foot
Englisheng-000go to
Englisheng-000grapes
Englisheng-000greedy
Englisheng-000grieve
Englisheng-000grieved
Englisheng-000guide
Englisheng-000howl
Englisheng-000hull
Englisheng-000illuminate
Englisheng-000island
Englisheng-000journey
Englisheng-000jump
Englisheng-000knife
Englisheng-000lament
Englisheng-000lead
Englisheng-000leap
Englisheng-000leaven
Englisheng-000lie down
Englisheng-000look at
Englisheng-000manner
Englisheng-000map
Englisheng-000marriage
Englisheng-000massacre
Englisheng-000measure
Englisheng-000method
Englisheng-000metropolis
Englisheng-000mound
Englisheng-000mourn
Englisheng-000move
Englisheng-000oar
Englisheng-000observe
Englisheng-000overflow
Englisheng-000paddle
Englisheng-000paint
Englisheng-000path
Englisheng-000peach
Englisheng-000picture
Englisheng-000plate
Englisheng-000plead
Englisheng-000pottery
Englisheng-000pray
Englisheng-000prayer
Englisheng-000prevent
Englisheng-000pull out
Englisheng-000refined
Englisheng-000rice plant
Englisheng-000road
Englisheng-000rob
Englisheng-000row
Englisheng-000rushing water
Englisheng-000scabbard
Englisheng-000scull
Englisheng-000see
Englisheng-000shake
Englisheng-000sheath
Englisheng-000sheathe
Englisheng-000shine
Englisheng-000silk cloth
Englisheng-000slaughter
Englisheng-000smear
Englisheng-000spread
Englisheng-000steal
Englisheng-000stop
Englisheng-000stop up
Englisheng-000streamer
Englisheng-000street
Englisheng-000stupid
Englisheng-000surname
Englisheng-000system
Englisheng-000take out
Englisheng-000take turns
Englisheng-000talkative
Englisheng-000thief
Englisheng-000thresh
Englisheng-000torrent
Englisheng-000tumulus
Englisheng-000turn
Englisheng-000vault
Englisheng-000wag
Englisheng-000wager
Englisheng-000wail
Englisheng-000wall
Englisheng-000way
Englisheng-000weed out
Englisheng-000whole
Englisheng-000wine
Englisheng-000witness
Englisheng-000yeast
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001arau
Nihongojpn-001budou
Nihongojpn-001cho
Nihongojpn-001chou
Nihongojpn-001chuu
Nihongojpn-001do
Nihongojpn-001doro
Nihongojpn-001dou
Nihongojpn-001e
Nihongojpn-001egaaku
Nihongojpn-001erabu
Nihongojpn-001fumu
Nihongojpn-001fureru
Nihongojpn-001furitsuzumi
Nihongojpn-001furuu
Nihongojpn-001habikoru
Nihongojpn-001hakaru
Nihongojpn-001haneru
Nihongojpn-001hataboko
Nihongojpn-001hofuru
Nihongojpn-001huritsuzumi
Nihongojpn-001idomu
Nihongojpn-001ine
Nihongojpn-001inori
Nihongojpn-001inoru
Nihongojpn-001itamu
Nihongojpn-001itaru
Nihongojpn-001itazurani
Nihongojpn-001iu
Nihongojpn-001ja
Nihongojpn-001jiaku
Nihongojpn-001jo
Nihongojpn-001ju
Nihongojpn-001kachi
Nihongojpn-001kaji
Nihongojpn-001kakageru
Nihongojpn-001kake
Nihongojpn-001kakeru
Nihongojpn-001kaki
Nihongojpn-001katana
Nihongojpn-001kirikabu
Nihongojpn-001kogu
Nihongojpn-001mamireru
Nihongojpn-001matou
Nihongojpn-001matsuru
Nihongojpn-001mekki
Nihongojpn-001memori
Nihongojpn-001michi
Nihongojpn-001michibiki
Nihongojpn-001michibiku
Nihongojpn-001midarini
Nihongojpn-001miru
Nihongojpn-001miyako
Nihongojpn-001momo
Nihongojpn-001musaboru
Nihongojpn-001naku
Nihongojpn-001nami
Nihongojpn-001nigeru
Nihongojpn-001nogareru
Nihongojpn-001nogasu
Nihongojpn-001nuru
Nihongojpn-001nusumu
Nihongojpn-001odoru
Nihongojpn-001oka
Nihongojpn-001oroka
Nihongojpn-001oshaberi
Nihongojpn-001ritsutou
Nihongojpn-001sakasama
Nihongojpn-001sakenomoto
Nihongojpn-001sao
Nihongojpn-001shima
Nihongojpn-001sho
Nihongojpn-001subete
Nihongojpn-001sue
Nihongojpn-001suru
Nihongojpn-001tabi
Nihongojpn-001taku
Nihongojpn-001taoreru
Nihongojpn-001taosu
Nihongojpn-001tau
Nihongojpn-001teki
Nihongojpn-001terasu
Nihongojpn-001teu
Nihongojpn-001to
Nihongojpn-001tobu
Nihongojpn-001toku
Nihongojpn-001tomogara
Nihongojpn-001toridasu
Nihongojpn-001toride
Nihongojpn-001tou
Nihongojpn-001tsu
Nihongojpn-001tsuka
Nihongojpn-001tsuku
Nihongojpn-001tsutsumi
Nihongojpn-001tsutsumu
Nihongojpn-001ureeru
Nihongojpn-001usagi
Nihongojpn-001utena
Nihongojpn-001utsu
Nihongojpn-001wataru
Nihongojpn-001watashi
Nihongojpn-001watasu
Nihongojpn-001yakimono
Nihongojpn-001yonageru
Nihongojpn-001yorokobu
Nihongojpn-001you
Nihongojpn-001yubukuro
Nihongojpn-001yumibukuro
Nihongojpn-001zu
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001ce
Hangungmalkor-001co
Hangungmalkor-001cwu
Hangungmalkor-001thak
Hangungmalkor-001yo
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dheu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dho
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhok
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhèu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhò
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑk
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑ̀u
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dhɑ̌u
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhiou
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002djhàu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002do
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑù
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑ̀u
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002dɑ̌u
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002teu
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002tɑu
tiếng Việtvie-000chèo
tiếng Việtvie-000
tiếng Việtvie-000dạo
tiếng Việtvie-000dừa
tiếng Việtvie-000khêu
tiếng Việtvie-000rệu
tiếng Việtvie-000thao
tiếng Việtvie-000tho
tiếng Việtvie-000trao
tiếng Việtvie-000trạc
tiếng Việtvie-000trệu
tiếng Việtvie-000vẹo
tiếng Việtvie-000đao
tiếng Việtvie-000đau
tiếng Việtvie-000điệu
tiếng Việtvie-000đào
tiếng Việtvie-000đáo
tiếng Việtvie-000đò
tiếng Việtvie-000đô
tiếng Việtvie-000đạo
tiếng Việtvie-000đảo
tiếng Việtvie-000đẽo
tiếng Việtvie-000đồ
tiếng Việtvie-000đổ
tiếng Việtvie-000độ
tiếng Việtvie-000đủ
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
gwong2dung1 wa2yue-003cau4
gwong2dung1 wa2yue-003deu6
gwong2dung1 wa2yue-003diu6
gwong2dung1 wa2yue-003dok6
gwong2dung1 wa2yue-003dou1
gwong2dung1 wa2yue-003dou2
gwong2dung1 wa2yue-003dou3
gwong2dung1 wa2yue-003dou6
gwong2dung1 wa2yue-003duk6
gwong2dung1 wa2yue-003jiu4
gwong2dung1 wa2yue-003se6
gwong2dung1 wa2yue-003tiu1
gwong2dung1 wa2yue-003tiu3
gwong2dung1 wa2yue-003tiu5
gwong2dung1 wa2yue-003to4
gwong2dung1 wa2yue-003tou1
gwong2dung1 wa2yue-003tou2
gwong2dung1 wa2yue-003tou3
gwong2dung1 wa2yue-003tou4
gwong2dung1 wa2yue-003zaau6
gwong2dung1 wa2yue-003zoek3
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004


PanLex

PanLex-PanLinx