PanLinx

tiếng Việtvie-000ẩn địa
tiếng Việtvie-000ăn điểm tâm
tiếng Việtvie-000ân điền
tiếng Việtvie-000ân điển
tiếng Việtvie-000Ân điển Diệu kỳ
tiếng Việtvie-000án điệp
tiếng Việtvie-000an định
tiếng Việtvie-000ấn định
tiếng Việtvie-000ấn định phạm vi
tiếng Việtvie-000ấn định quy tắc
tiếng Việtvie-000an đổ
tiếng Việtvie-000Ấn Độ
tiếng Việtvie-000Ấn-Độ
tiếng Việtvie-000Ấn-độ
tiếng Việtvie-000ấn Độ
tiếng Việtvie-000ấn độ
tiếng Việtvie-000ấn độ chi na
tiếng Việtvie-000Ấn Độ Dương
tiếng Việtvie-000ấn độ dương
tiếng Việtvie-000Ấn Độ giáo
tiếng Việtvie-000Ấn-độ giáo
tiếng Việtvie-000ấn Độ giáo
tiếng Việtvie-000ấn độ giáo
tiếng Việtvie-000ăn đói
tiếng Việtvie-000Anđola
tiếng Việtvie-000anđôla
tiếng Việtvie-000ăn độn
tiếng Việtvie-000ẩn độn
tiếng Việtvie-000ăn đong
tiếng Việtvie-000ăn đồ ngon
tiếng Việtvie-000ăn đồ ngọt
tiếng Việtvie-000ăn đớp
tiếng Việtvie-000An-Đrê
tiếng Việtvie-000anđrôxtêron
tiếng Việtvie-000ăn đưa thêm
tiếng Việtvie-000ân đức
tiếng Việtvie-000ăn đụng
tiếng Việtvie-000ăn được
tiếng Việtvie-000ăn được rồi
tiếng Việtvie-000ăn đường
tiếng Việtvie-000ăn đút
tiếng Việtvie-000ăn đứt
Nuxálkblc-000-anł
Icenich-000*à.N̥̈ŋ
Burarrabvr-000an-ŋa
Alawaalh-000anŋabuɟi
Waraywrz-000an-ŋak
Gun-Djeihmigup-002an-ŋalŋ
Maungmph-000aṇŋamaiɲi
Anamguraimi-000an̄ŋamba
Takiatbc-000anŋ-anaŋ
Waraywrz-000an-ŋaṇdi
Waraywrz-000an-ŋaṇdi-mawuk
Burarrabvr-000anŋarabe
Iwaidjaibd-000an-ŋaṛalg
Waraywrz-000an-ŋaɹ̣
Burarrabvr-000anŋe?
Iñupiatesi-000anŋik
Alawaalh-000an-ŋinda
Iwaidjaibd-000anŋirwara
Kun-Kurrnggup-004an-ŋomi
Waraywrz-000an-ŋube
Waraywrz-000an-ŋuk
Waraywrz-000an-ŋuk-buye-buye
Iwaidjaibd-000anŋuḷgi
Iñupiatesi-000anŋun
Waraywrz-000an-ŋupar
Waraywrz-000an-ŋuru
Itaŋikombkm-000anŋwāʔ
Riantanaran-000anœmbavi
Riantanaran-000anœmbœ
Riantanaran-000anœna
françaisfra-000anœsthésie
Englisheng-000anœstrus
françaisfra-000anœstrus
françaisfra-000anœstrus post-partum
Awar macʼava-021ạnƚ.:-go
Awar macʼava-021ạnƚ:-go
čamallub mičʼčʼcji-001anƚ:ida
bežƛʼalas mickap-001anƛʼ
bežƛʼalas mickap-001änƛʼe
Lohikimiw-000anɑga
donno sɔdds-000anɑguduyeːye
Simbarismb-000a-n-ɑntapyə
Katcha-Tolibixtc-000-anɔ
Kadugli-Tallaxtc-001-anɔ
Tutrugbunyb-000a-nɔ
Koringorg-000a-nɔ
Tɛgbɔtcd-000a-nɔ
Icenich-000a-nɔ̃
Busabqp-000anɔ
Genglegeg-000anɔ
Kusaalkus-000anɔ
Lorhonlor-000anɔ
yémbaybb-000anɔʼ
Tutrugbunyb-000anɔ́
Tutrugbunyb-000anɔ̄
bèle fòòrfvr-000aːn-ɔ
Nchumburunlu-000à-ñɔ
Tutrugbunyb-000ànɔ
Mbanzazmz-000ànɔ
Ayuayu-000ànɔ̀
Setswanatsn-000ànɔ̀
èdè Yorùbáyor-000ànɔ́
Guagwx-000ánɔ
Gonjagjn-006ánɔ̀
Gua—Asamankese-Anumgwx-002ánɔ̀
Kplangkph-000ánɔ̀
Gonjagjn-002ánɔ́
Dunaduc-000anɔa
nkimisi-000á-nɔ̀ á-bâl ǹnɛ̀ à-tɪ́l í-gôl
Igbiraigb-000anɔ̀anɔ
Mbamfc-000ánɔbia
Tutrugbunyb-000ánɔbɔɛ́
Tutrugbunyb-000anɔdzidzǐ
Tutrugbunyb-000anɔ́dzyrǎmɛ
Tutrugbunyb-000anɔ́dzɛ̃
Tutrugbunyb-000anɔdʒɾame
Ndendd-000à-nɔ̀g
Nselendd-001à-nɔ̀g
Ndendd-000à=nɔ̀g
Nselendd-001à=nɔ̀g
Amadimsj-000à-nɔ́gà
Krongokgo-000anɔgu
Mpyemomcx-000ànɔ̄gɔ̀
Kriokri-000a nɔ gɛt
Bogorsun-001anɔiŋ
Ikwereikw-000ánɔ́kpɛ̃̂hyɪ̃̂
Teanutkw-000anɔkɔ
Korowaikhe-000anɔl
Ngiengj-000a[nɔm
Ngiengj-000anɔm
Mengumngj-001anɔm
Mengumngj-001anɔmajɛ́
Bumbmv-000a[nɔn
Bumbmv-000anɔnamɲɨma
Tutrugbunyb-000anɔnyíánɔ
lɛ́b ǃkúmɑ́mɑ́kdi-000anɔ́nɔk
Komokmw-000anɔnɛ
lɛ́b ǃkúmɑ́mɑ́kdi-000anɔ́nɪ́
Ngiengj-000a[nɔp
Akanaka-000anɔpá
Grand Coulicir-001anɔ̃řɔ̃
Najambadbu-000ánɔ̀:rɔ̀
Najambadbu-000ánɔ̀:rɛ̀
Keigakec-000anɔ́sɔ́
Keigakec-000anɔ́ːsɔ
Sugangasug-000anɔte
Nimoniw-000anɔuk
Musarmmi-000anɔwʌ
Ayuayu-000ànɔ̀’yɛ̀ŋ
Ngiengj-000a[nɔŋ
Northern Dagaradgi-000anɔŋ
Nyimangnyi-000anɔŋ
Peropip-000anɔ̀ŋ
Ndendd-000à=nɔ̄ŋ
Nselendd-001à=nɔ̄ŋ
Ntandd-002à=nɔ̄ŋ
Mpyemomcx-000ànɔ̀ŋ
Mpyemomcx-000ànɔ̂ŋ
Amadimsj-000à-nɔ́-ŋgbɔ́
Dazagadzg-000anɔɔ̃
Denyaanv-000anɔɔ́-gepú
Tutrugbunyb-000a-nɔɲɛ
Tutrugbunyb-000anɔɲɛ
Eotileeot-000ànɔ̃ʏ̈
Remobfw-000anɖa
Ghulfanghl-000anɖár
Keonjhar Juangjun-003anɖeka
Ghulfanghl-000anɖi
Keonjhar Juangjun-003anɖi
Ghulfanghl-000anɖiǰí
Remobfw-000anɖra
Keonjhar Juangjun-003anɖra
Ghulfanghl-000anɖɛ́ri
Ghulfanghl-000anɖɪ́č
Abirpara Mahalimjx-000anɖʒom
Matindor Mahalimjx-001anɖʒom
Pachondor Mahalimjx-002anɖʒom
Bodobelghoria Santalisat-003anɖʒom
Jabri Santalisat-004anɖʒom
Paharpur Santalisat-005anɖʒom
Patichora Santalisat-006anɖʒom
Rajarampur Santalisat-007anɖʒom
Rashidpur Santalisat-008anɖʒom
Rautnagar Santalisat-009anɖʒom
Gawwada—Harso-Werizegwd-005ánɗe
Gawwada—Dobasegwd-006ánɗe
Gawwada—Harso-Werizegwd-005anɗe hi léːhama
Gawwada—Harso-Werizegwd-005ánɗe hini okáːħeːčče
Gawwada—Dobasegwd-006ánɗe hini okáːħeːčče
Keigakec-000ánɗi
Ngazidja Comorianzdj-000-anɗisa
Ngazidja Comorianzdj-000anɗisa
Ngazidja Comorianzdj-000-a nɗolani
Peropip-000anɗòʔ
Keigakec-000ánɗu
Keigakec-000anɗɔ́ːnɛ́
Burabwr-000ánɗʊ́m
Panarepbh-000-anə
Abulasabt-000anə
Ambulasabt-001anə
Weichengcng-009anə
Kovaikqb-000anə
Kymbivif-001anə
Qafár afaar-000anə́ː
Banda-Bambariliy-000ànə
Banda-Ndélébfl-000á … nə
toskërishteals-000’anə
Inapangmzu-000anəambanɛŋ
Icenich-000anəbə
Isuisu-000ánə̀fɔ̀ŋ
metaʼmgo-000anəg
metaʼmgo-000anəg agu nkap
Riffrif-000anəggaru
Kymbivif-001anəkatsı
Buhiʼnon Bikolubl-000añə̍l
Proto-Aonjo-003*a-nəm
Ngiengj-000a[nəm
Basaibyq-000anəm
Southeast Cagayan Agtaduo-001anəm
Ivatananivv-002anəm
Ngiengj-000anəm
Kanuriknc-000anə́m
Kanuriknc-000ànə́m
Badebde-000àːnə̀m
Inapangmzu-000anəma
Angoram—Kambrindoaog-001anəmbare
Jibujib-000(á)nə̀mbu
Riantanaran-000anəmbə
Nawurinaw-000ànə́mo
Inapangmzu-000anəməŋka
Inapangmzu-000anəmʌ
Amolalx-000anən
Lavatbura-Lamusonglbv-000anən
Ngizimngi-000ànən
Jibujib-000á-nə̀n
Awiael-002ánə̀n
Egbeachukael-000ánə̄n
Mendaael-001ánə̄n
Proto-Aonjo-003*a-nəp
Murik-Kuparmtf-000anəpʰarɛtʰ
toskërishteals-000’anəs
Proto-Aonjo-003*a-nət
Kaliʼnacar-000anə̄to
Naibio-000anətoʔ
Kaliʼnacar-000anətə
Panarepbh-000anətə
Kaliʼnacar-000anə̄tə
Naibio-000anətəruroʔ
Miyamkf-000a nə̀tə-səy
Ngiengj-000a[nə]u[kʰjãj
Ngiengj-000a[nəw
Riffrif-000anəwži
Abazaabq-001a=nəy
Buhiʼnon Bikolubl-000anə̍y
Panarepbh-000-anə yako
Riffrif-000anəžžā
Riffrif-000anəħƀus
Ngiengj-000a[nəŋ
Mengumngj-001anəŋ
Ngiengj-000a[nəŋ nəŋ
Moresadamsx-000anəŋʌmp
Riffrif-000anəƀđu
Riffrif-000anəɣ
Ngiengj-000a[nəʔ
Lembenaleq-000anəβiṛim
Proto-Awyungf-002*anɛ
Tulishitey-000-anɛ
Katcha-Tolibixtc-000-anɛ
Kadugli-Tallaxtc-001-anɛ
Kadugli-Mirixtc-002-anɛ
Tutrugbunyb-000-anɛ́
Utuutu-000a- nɛ-
Gikyodeacd-000a-nɛ
Bunabunbuq-000a-nɛ
Tutrugbunyb-000a-nɛ
Humenehuf-000a-nɛ-
Kwaleksj-000a-nɛ-
Asasz-000anɛ
jàmsǎydjm-000anɛ
Ikikx-000anɛ
Korupun-Sela—IPAkpq-000anɛ
Degmzw-001anɛ
Sirionwr-000anɛ
Ngangeanyp-000anɛ
Oloong-000anɛ
Saniosny-000anɛ
Vaglavag-000anɛ
Wanambrewnb-000anɛ
Garusgyb-000anɛ-
Tiriobmz-000anɛː
Siaghangf-006anɛ́
Yenimungf-007anɛ́
Wongowon-000anɛ́
Xârâcùùane-000anɛ̃
Mòkpèbri-000anɛ̌
Tamagariotcg-001anːɛ
Tamagariotcg-003anːɛ
Ndingeli-000aːnɛ
Abuu Shaaribmgb-001aːnɛ
Tegaliras-000aːnɛ
Nungurin-000à-nɛ
Nungurin-000à-nɛ̍
ɓàsàabas-000ànɛ̀
Eotileeot-000ànɛ̀
Anyangaayg-000ànɛ́
Nawurinaw-000ànɛ́
Chumburungncu-002ànɛ́
Yambɛtayat-000ánɛ
Igalaigl-000ánɛ̀
Najambadbu-000ánɛ̀:
Togo-Kandtk-002ánɛ́
Eotileeot-000ánɛ́
Igalaigl-000ánɛ́
jàmsǎydjm-000ánɛ̂ː


PanLex

PanLex-PanLinx