PanLinx

పింసంపిడ
పిడంపిపిల
పిపిలిపిలి
పిలికపుండబర
పుండరంపుచిపడు
పుచిపుంఅపుడి
పుడింబిఅతిలెహెంపురతంనటిది
పురతంమెంపురిజిబర
పురిటలుపులిజంయ
పులిజిబరపృతవిరజకపుర
పృతిపెంపరు
పెంపవవుపెటరొలుగయసు
పెటరొలుగెసుపెదదది
పెదదదిఅవడంపెరకొబడు
పెరకొబడుపెలిపొ
పెలిపొనివవుపొండంస
పొండతపొగువెయు
పొగెపొడవటివెంటృకలు
పొడవడంపొదమొం
పొదరదొపొరలడం
పొరలడుపొసకిఅ
పొసకినిబంగరు
బంగరుబందకవితవం
బందకవితవంబకరంగల
బకరంగలబగుపడనిదికకు
బగుపడముబటికిహంవెము
బటికెలబరబతిమలు
బతిమలుకొబదృఅము
బదృడుబయయల
బయయలంహదెవిబరతదెసము
బరతదెససంయంబరహంబృవుడు
బరహంబెదయంబల
బలబలిగదదె
బలిగితబవుకరెక
బవుకుడుబహయసమృతి
బహయికరంబిందియ
బిందుబిడడి
బిడడితఇటటముబిల
బిలంబుగొలససతరం
బుగొలససతరంబుతబబలలి
బుతబబలలులుబురదనిరు
బురదనెలబృయం
బృయంలరబెటలు
బెటలుహంయిబెరి
బెరిబొంత
బొంతబొటటె
బొటటెడుబొయసగంస
బొయిమం
మంమటచెలలు
మటచెలలుబడిమదృ
మదృరజుమరచుకొవడం
మరచుకొవడంమవసంసంయం
మవిమిటమిట
మిటమిటలడుమిరహింయి
మిరహితయిముంగెలు
ముంగెసముంపొ
ముంబంముకయొదదెసయం
ముకయొపయంముడకతిక
ముడకతెంముదదచెయయి
ముదదచెయయిముపపెకుంచలు
ముపపెటమురెడు
మురెమతంగముసడెరక
ముసతజరిమెండ
మెండంమెటపసపరస
మెటబెసలపెటమెపెకద
మెపొడమెలిక
మెలికపెటటుమొండిపటటు
మొండిపటటుగలమొటజత
మొటటమొనటిస
మొనరకమొసంచెయు
మొసంచెయుటయక
యకంయమి
యమించుయురడఅ
యురనిలరంంరస
రంఔటరంనింగ
రంనొహరరకల
రకలడిదినొరచిత
రచితంరజిం
రజిఒయబరరతృందివలు
రతృంబగలలురయచురుఅంతరవెది
రయజరసపతి
రసపుతరరికరడు
రికరడుచెయయిరిసతము
రిసతయిరుదరజడ
రుదరణిరెండవపరపంచయుదదం
రెండవపెండలంరెతు
రెతురెతురొంముఎముకలు
రొంముకొటటుకొరొమంచితంవు
రొమంటికలంజెబొడడి
లంజెరండెలకియసరలొ
లకిలుకయొబటలడెయ
లడెరబెటలలటం
లలటపటటంలిటరు
లిటరెచరలెంటటు
లెంటలులెదంటె
లెదండంలొకకవి
లొకకెతింటలొపలుంనయ
లొపలొపవంగచెటటు
వంగడంవందిసనిక
వందువకహతుహము
వకింగవటటియెంనికగల
వటటివెరువడుస
వడుసంతకువెళలడువని
వనివయపతిలొనుంం
వయపదంవయిట
వయిటవరగికరంకు
వరగికరంమువరసపుబిందు
వరసబవంవలలకదు
వలలకనివసతవికవిజఞం
వసతివింతగకనిపించె
వింతచెయయివిగరహం
విగరహపుసటివిడఅని
విడకవడవిదయబొదం
విదయబొదంజరుపువినియుకత
వినియొకతవిముక
విముకతవిరుదదంయిం
విరుదదగురుతవంవివరణతంక
వివరణతంకంవిసదించు
విసదికరంవిసి
విసింకరరవృతి
వృతృడువెంటిడుంము
వెంటిలెసంవెచచనెం
వెచచపడువెదకిపటటు
వెదకువెయయు
వెయయువెరెవిదం
వెరెవెపువెలుగునిడ
వెలుగురెడువెసెవట
వెసెవడుసంకయదికత
సంకయదికతవంసంగంల
సంగంలొసండం
సండంసందంసిదదంతం
సందంసిలిసంపదించెవడు
సంపదితసంమనిత
సంమనొమికింముసంరసయంలెని
సంరసయకరుంసంసరంకపడనికం
సంసరంచెయయిసకలంముకలం
సకలంలొసగిప
సగిపొవుసటరిం
సటరింలెంసడొ
సడొజుసతరం
సతరంసతులరుపము
సతులసరిరంసదృదతగుకిదెం
సదృససపతం
సపతంసపృహతపపడం
సపృహతపపుసమ
సమంసమికసించు
సమికృతసయగరె
సయగరెఅవటసరజొవొ
సరటసరళరెకతొ
సరళరెకలుసరసరిని
సరసరినియంకంసరియసరియ
సరియుతరవుసలక
సలకసవం
సవంసవయంచలం
సవయంచలంసవసతిముకుడు
సవసతియయిససతరియదృకపతం
ససతరియదృకపదంసహసుడు
సహసొపెతసింయయ
సింయయసిగరం
సిగరంసిదదె
సిదదెసిరొదరయ
సిరొదరయంసిసటసబ
సిసటసహితయంసుకంగఉండటం
సుకంతంసుటెయదెం
సుటొరతిరుగుతసునుడు
సునువుసురయదెవి
సురయనువరతసృంకలపరకృయ
సృంకలసదృసంసెకతం
సెకతసతలిసెన
సెనంగంసెలలెలు
సెలలొసొంతగసెవకినికం
సొంతటసొడెకుడుం
సొడొసొరంగము
సొరంజిసౌదిఅరెబియ
సౌదిరియలహటచెక
హటచెకసహరం
హరంహలొస
హళగిహింహంలి
హిఅగటయిహుబొ
హుమయుంహెడరలిసిస
హెడరసహెవినెస
హెవిరెజಂಕು
ಂಕುಂದುಂಡಿತ
ಂಡಿಪುಂದಿ
ಂದಿತಂಯುಪೌಂಡಲಯಂಡಸಂಯ
ಂಯುಮಿಯಂಲಿನಿ
ಂಲಿವುಂಹಿಳೆಯರಬುಟು
ಂಹಿಳೆಯರಸಯಂಡಲಅಂತರಯಮಿ
ಅಂತರರಸಟೃಯಅಕಕಡಿ
ಅಕಕಡಿಕಳುಅಗಲಿ
ಅಗಲಿಅಡಕಗೆುಳಳು
ಅಡಕಗೆುಳಿಸುಅತುರತುರವಗಿ
ಅತುರತೆಅನಿರಿಕಸಿತ
ಅನಿರಿಕಸಿತಅಪವರತಂ
ಅಪವಿತರಅಯುದಗಳಹರಿತಬಯಿ
ಅಯುರವೆದಅರೆನುಡಿ
ಅರೆಬರಅಳವದ
ಅಳವಳಿಅಸಚರಯಪರಸನರತಕಗುರ
ಅಸಚರಯರತಕಇಂಗಿತಜಂ
ಇಂಗಿಸುಇತ
ಇತಂಕಇಲಲಿಂದದು
ಇಲಲಿಂದುಉಚಚಿಸಟ
ಉಚಚಿಸುಉದರಬರಂ
ಉದರಸಿಲಉಲಕ
ಉಲಕಪತಎಕದ
ಎಕದಸಿಎರಪಡಿಸು
ಎರಪಡುಐಸವರಯ
ಐಸವರಯರೆಒಡಲು
ಒಡಲುರಿಒಳಮತು
ಒಳಮೆಕಂಣುಕಟಟು
ಕಂಣುಗತತಲೆಕಚಿರ
ಕಚಿರಕಡೆಗೆುಲು
ಕಡೆಚಕಬಕು
ಕಬಟಕರಪಲಲೆ
ಕರಪಲೆಕಲಯಂ
ಕಲಯಣರತಕವಲು
ಕವಲುಕಿತತಟ
ಕಿತತಡಕುಂಬರಸಿ
ಕುಂಬರಿಕೆಕುರಗೆಯಯು
ಕುರಚಿಕೃಸಿಕ
ಕೃಸಿಗರಕೆರ
ಕೆರಕೆುಡ
ಕೆುಡಂಗಿಕೆುಳವೆರ
ಕೆುಳಸುಗಟಟಿಮುಟಟು
ಗಟಟಿಯಗಿರುವಗರಬಡಿ
ಗರಬದರಂಗಿರಕಿ
ಗಿರಗಟಟೆಗುರುಕು
ಗುರುಕುಲಗೆುತತುಇರುವುದು
ಗೆುತತುಗರಚಕರವೆತತು
ಚಕರಿಚಲಂಚಿತರ
ಚಲಂವಲಂಚಿಬಚ
ಚಿಬಬದಚೆಸಟೆ
ಚೆಸಟೆಗರಜಗತಪರಸಿದದ
ಜಗತರಯಜಯೆುತಿಸಿ
ಜಯೆುತಿಸಿಕಜಿರಪೆ
ಜಿರಳೆಜೌಲಗಳು
ಡರವಿಂ
ಡಲತಂಬುಲ
ತಂಬುಲಿಕತಪತರಯ
ತಪತರಯತರಿಸಲ
ತರಿಸಲುತಸಲೆ
ತಸಿತುಂಡಗು
ತುಂಡಡಿತೃಪುರ
ತೃಬುಜತೆುಡರಿಸು
ತೆುಡರುದಕಕಿಸು
ದಕಕುದರಂಪತನಿ
ದರಂಬಹಿರದವಿಸು
ದವುದುಂಡುಮೆಜು
ದುಂದುದುಸತರ
ದುಸತಿತಿದೆುಣೆ
ದೆುಣೆಂಮಿರಸಂಗನವಡಿಗ
ನವದಿಕನಿಯತತು
ನಿಯತಿನಿಲುವಂಗಿ
ನಿಲುವಳಿನೆಗಗಿಸು
ನೆಗಗುಪಂ
ಪಂಪಟಿಂಗತಂ
ಪಟಿಕಪಯಿಸು
ಪಯುಪರತಿಯೆುಬಬ
ಪರತಿರುಪಪರಸಂಗಿಕ
ಪರಸಂಗುಪರೆುದ
ಪರೆುದವಿಪಗಳುಪಸಿ
ಪಸಿಪುಂನಗ
ಪುಂಯಪುರೆಸುವುದು
ಪುರೆಸುವುದುಪೆರುವಿಯಂನುಯೆವೆು
ಪೆರುಸಂಯಪೆುಲಿಸಕರಂಬೆಳಕು
ಪೆುಲಿಸಕರುಬಕಳಬತು
ಬಕಸಬತು
ಬತುಬರತನಟಯ
ಬರತಬಿಟಟುತೆುಲಗಿಚಬಲುವದ
ಬಲುಸುಚಿಸುವಬುತಗಂಬಿ
ಬಿಬಿಲಲ
ಬಿಲಲತಿಬುಮಿ
ಬುಮಿಕೆಬೆತೆ
ಬೆತೆಚಬೆಹರಿ
ಬೆಹವರಮಟ
ಮಟಗತಿಮವಿಂಬಳಕ
ಮವುಮುಂಜನೆ
ಮುಂಜವುಮುಚಚುರು
ಮುಚಚುವಿಕೆಮುಲಿಕೆ
ಮುಲಿಗಮೆದನು
ಮೆದರಮೆುಂಟೆನೆಗರೆು
ಮೆುಂಡಯಂತೃಕ
ಯಂತೃಕಯೆಕಟರಿಂಬರಗಸಂಯ
ಯೆಕಡೆರಜದುತ
ರಜನಿರಹದರಿ
ರಹಸಯರೆುಮಂಸಬಸೆ
ರೆುಮನಿಲರಿ
ಲರಿಯೆುಜಲೆುದಡಿ
ಲೆುದರವಡಿ
ವಡಿಕೆವರಜಯ
ವರಜಿತವಸೆು
ವಹವಿದವಂಸ
ವಿದವಂಸವಿಸದ
ವಿಸದವೆಸಟಿಸು
ವೆಸದರಿಸಂತೆುಸದಿಂದಕೆಎತತ


PanLex

PanLex-PanLinx