PanLinx

ంచిగచుడుంటటలు
ంటటలుండమె
ండయంణిపరవళం
ంణిపురందంగవుండె
ందంగింజలుంది
ందించింంనుసమృతి
ంనుసయంయం
ంయంంరంగగం
ంరంగరబంంరయదకిము
ంరయదకుంరెందరహిరవణి
ంరెందృడుంలలజిలకరర
ంలలజిలకరరంళలి
ంళలింసటంకలిగించు
ంసటంకలుగచెయయింహంంద
ంహంందసంహొతకృసట
ంహొతతంఅంకురించు
అంకురితంఅంగొంర
అంగొగొఅండతిని
అండదఅంతరలొహం
అంతరళంఅందరకరించు
అందరకవిఅంబగంజ
అంబగిససఅంరించు
అంరికఅక
అకఅకరమిస
అకరముఅకుటిలలు
అకుడఅగనిసిల
అగనిహొతరంఅచచటచచట
అచచటముచచటఅజఞరుపక
అజఞెయంఅటతకిబెరియవండ
అటతెంఅడడంతిస
అడడంతొకకుఅడవివయకతి
అడవుడిఅతంకం
అతంకతఅతరెయసహితి
అతరెయుడుఅదంపువయయం
అదంపువిలువఅదరిపడింయి
అదరిపడుఅదిలబద
అదిలలెఅనగరికదస
అనగరికయుగంఅనుకొ
అనుకొఅనువలజి
అనువినికిఅపదంసతకం
అపదంసతకంఅపరసిదద
అపరసిదదంఅబజయ
అబజయొనిఅబిడజం
అబిడడఅమలబెరండం
అమవసయఅయయొ
అయయొపపంఅరకం
అరకంగఅరతవిసతృతి
అరతసంబందిఅరరె
అరరెకదఅరులు
అరులుంరులుఅలగపరి
అలగరితంఅలలికయ
అలలికయలుఅలొచంలెని
అలొచంలొచురుకుతంఅవర
అవరఅవిరితొండిచెరెల
అవిరినిపుటటించెఅసంబవయమెం
అసంబవితమెంఅసతిబరువు
అసతిబలంఅసలె
అసలెంఅసువు
అసువుఇంగర
ఇంగలంఇందరదంసు
ఇందరదనువుఇచచరిక
ఇచచరుఇడికజొం
ఇడికొంలగబరఇనల
ఇనింఇరకిదినర
ఇరకిదినరలుఇలలరి
ఇలలరికంఇసతురిపెటటె
ఇసతురిపెటయఉంచుకుంనను
ఉంచుకుటటదఉకతియు
ఉకతిసమసంఉజబెకిసతంపరమణిక
ఉజబెకిసతంవెసవిసఉణెరదరిం
ఉణెరపడకఉతపరివరతం
ఉతపరివరతంముఉదయంకరుడు
ఉదయంకలంఉపక
ఉపకంటంఉపయొగకరంయిం
ఉపయొగకరముఉబబరం
ఉబబరపొఉరలగడడ
ఉరలగడుఉలలెకంచిహనలు
ఉలలెకించుఉహకలుగు
ఉహకొడడముఎండి
ఎండింఎక
ఎకఎకబసయం
ఎకబిందువుఎగుంతిచెయయి
ఎగుంతిచెయుఎడతరొవకపరి
ఎడతియయిఎతవ
ఎతవతఎనుకొడము
ఎనుకొడింయిఎరంరిడగె
ఎరంరినుఎరసింతనంర
ఎరసింయిఎలలకలొమి
ఎలలగకకఎసుంం
ఎసుండగెఒండెతతుగ
ఒండెదికకుఒకరకంగంజయి
ఒకరకంగడడిఒటటువెయు
ఒటటెయయిఒదం
ఒదంకొరింపరలఒరంగంలొవిసరదుడు
ఒరంగటంఒలికి
ఒలికించుకం
కంకంచతక
కంచముకండబిందువు
కండబుమికంనికలంం
కంనికొరబరకంర
కంరకకితము
కకిదొండకఞితె
కఞిలజికటిం
కటింకడియ
కడియంకతలిక
కతలుచెపపడంకనిసం
కనిసఅవసరలుకపరసతుడు
కపరసియకయంబెల
కయంయకరంపరచడం
కరంపరచబడనికరడిగం
కరడుకరయము
కరయముకరినిడ
కరిపకరొతతకలెడొనియ
కరొతతకొడలుకలజఞనొమి
కలజఞుడుకలలంర
కలలకపటములెనికలియ
కలియకళఇ
కళకండంకవయనుసిలం
కవయపకములుకసటపడిపనిచెయలి
కసటపడుకసితిజలంబం
కసితిజలంబరెకకిందకిపటటు
కిందకుకినసుడు
కినికకిలుపరువు
కిలుబొంంకుండపొత
కుండపొతకుచచిళలు
కుచచిళళుకుడిచికురచుడుట
కుడిచుపుడువెలుకునెం
కునెంగకురపసకం
కురపుకులిజం
కులిజితంకృందకికదలడం
కృందకిగెంతుకృసిచెయు
కృసిజరుపుకెదండ
కెదండంకెవవు
కెవవుంకొండటం
కొండడుకొకనుదుడు
కొకయిడకొడిక
కొడికంకకొనికొరొం
కొనితెచచుకొనుకొయరచింని
కొయరజుకొరొప
కొరొపెడికొవొతి
కొసగంగయయ
గంగరగందరొ
గందరొగజజంవసతె
గజజలలొవయడంగటిగుంజ
గటిచొగబరగడికిం
గడికియగతుంగలమంగి
గతుండబగబిలంజటువతద
గబిలంనిసబదించుగరడివడు
గరడివడుగరిక
గరికగలయకసిసొం
గలయిసరగవుడుయెం
గవునుగిబెట
గియంగుంజెవెలి
గుంటగుకకబటటు
గుకకిళలుమింగుగుడుకండిఙితం
గుడుకటటుగురం
గురంకొలిమిగురె
గురెగెగె
గెగెంగొంతెంం
గొంతెంంగొడి
గొడింరజొంగొబబెరకయ
గొబబెళలొయంంగొలలం
గొలలకలపం
చంపరం
చంపరబరచటటవిరుదదం
చటటవిరుదదంయించదునుచెయయి
చదునుచెయయిచరంవయతికలుగు
చరంవయదిచలలంవవు
చలలకంచింంకుండ
చింంకుండపతరచింనె
చింనెలడిచిటటి
చిటటిచిదుర
చిదురంచిలమి
చిలలచుచయగవిండం
చుచవచయగచురుకకుంను
చురుకకుంనెచెకకడంపనిచెయువడ
చెకకతొచెసించెతతపొగు
చెతతబండిచెపపులుచెయయి
చెపపులుచెసెవడుచెలం
చెలంచలంచొటు
చొటుంజంకరచులు
జంకరదవనిజంపదవిజఞం
జంపదసంగితముజగదెవరవు
జగనిజొయజడకుపపె
జడకెలలజతుంర
జతుంరంజము
జముజరిగింవిసయం
జరిగింసంగతిజలసంబందమెం
జలసకతిజింజిబొయం
జింజివెటిసజిరం
జిరంండలంజివితయతర
జివితరంగంజువవిచెటటు
జువవిచెటటుజొంగము
జొంగింయిజొల
జొలటగుర
టగెవళొసళయటికిముంది
టికిలటెలికం
టెలికంయునికెసంసడంరువు
డంలడబబ
డబబడిం
డిండుంబ
డుంబడెబరక
డెబరలకలదొరడొల
డొలంతంతివరత
తంతుతకకువగచుచు
తకకువగతినుతగిలెయు
తగిసఅతడిగనుంం
తడిగవుంంతనరుయ
తనలుతపపులెద
తపపులెదనిఒపపుకొతయరతత
తయరతుంగతెదొడతరతె
తరతొలయతరువయిగరంతం
తరువుతలపెం
తలపెకంతివలయంతొంతళము
తళమువెయయటంతిండికడు
తిండికిమలింతిపపము
తిపపరజుతిరసతదెవి
తిరసితెరితిసివెయయు
తిసివెయుతుడవడం
తుడిచడుతురపుదిసగ
తురపుదొడడితృపతికరం
తృపతికరముతెచచుకొ
తెచచుకొంననుతెరతియయి
తెరతియయితెలితిక
తెలితికంతొంతొర
తొందడెతొడకొనిపొ
తొడకొనివచచుతొరగము
తొరగింయిదంంలలం
దంఅపుసదంబ
దంబందగగెటొండ
దగగెరదదదయయ
దదదరిలలుదయంయుడు
దయంయొగందరచలం
దరచలందరించు
దరించుదవంయలొకం
దవంలందవె
దవెతదికకుదరి
దికకుదరిదిపంవెలిగించు
దిపకదిసతపపింవడు
దిసతుదుదొ
దునిదురబిణి
దురబిణిదుహిత
దృదెబబలట
దెబబలడడందెసనొర
దెసపటందొడడిదరి
దొడడివకిలిదొహ
దొహంనగపురు
నగపెటటడంననడు
ననరజయసమితినలితం
నలిముచచునిండుదం
నిండువెడుకనిగరం
నిగరందరనిటిలొమునుగు
నిటిలొమొకకలుపెంనిపపచచ
నిపపచచరంనిరంతరచలంయంతరం
నిరంతరతనిరబయతవం
నిరబయుడునిరు
నిరునిలవెయయి
నిలవెయునిస
నిసనిససంసయం
నిససంసయంగనుటఎనుబదియరు
నుటఎనుబదియెడునుమొనియ
నుయనెంరువెయయి
నెంరువెయినెపపరితం
నెపపినెలతలుపు
నెలతిరుగునొనికె
నొనిపిలపంకంబిందెలు
పంకగలిపంటపొలలు
పంటరకొలపంనెండు
పంనెండుంంరసుచింపకసవది
పకససంపచచిది
పచచిదొగపటటుకరు
పటటుకరుపటెచడవల
పటెబరహమంజలిపడుచెసిం
పడుచెసెపతళగంగ
పతళముపదయొమి
పదరపనిపడుచెసెవడు
పనిపరపయయట
పయయదపరక
పరకపరచచంంయుదదం
పరచచంంవెసంపరతం
పరతంపరతిదిం
పరతిదింపరదరసకం
పరదరసకకళలుపరబుసకతి
పరబృతంపరయసం
పరయసకరమెంపరవళలుదరొకకు
పరవళలుదొకకుపరసపరపురకబవలు
పరసపరముపరికిపము
పరికిరతిపరివరత
పరివరతంపరెం
పరెంపరౌడదస
పరౌడరయలుపలల
పలలపలుచంచెయు
పలుచంబడుపసకిరలు
పసకొడిపసువులకుగరబసరవం
పసువులకొటటంపింలెసబజ


PanLex

PanLex-PanLinx