PanLinx

கைபபணிவெலைகையெபபமிடு
கையெபபமிடுதலஜககிகடடுதல
ஜககிகெடுவைஜகரணம
ஜகரததஜஙகரர
ஜஙகரரஜஜுவதியம
ஜஜெலஜநனமஜடடெலை
ஜடடைஜணடையிடடுததிர
ஜணட��யிடுஜததிபணணுதல
ஜததிபபுஜதவல
ஜதவிஜதுரியமிககவர
ஜதுரியமினமைஜநதிரபபிரபை
ஜநதிரபபிறைஜனனம
ஜனனமஜபநதம
ஜபநதமநஜமகெணம
ஜமகெரததிரமஜமபநெலவகை
ஜமபனஜமயலறை
ஜமயவதமஜமுகஜெவகி
ஜமுகஜெவைஜயமரம
ஜயமரமஜரணயுதம
ஜரணரஜரவத
ஜரவதஜருககரைமமணி
ஜருககரைவெமபுஜலதி
ஜலதிஜலெவகிய
ஜலெவினெயினஜவரணவிருததி
ஜவரணைஜிககனமறற
ஜிககனமுளளவனஜிஜ
ஜிஜஜனஜிததிபெறறென
ஜிததிபெறுதலஜிநதககிரநதன
ஜிநதககுஜினிபம
ஜினிமஜிமையகததி
ஜிமையததிஜிரயபபினஜம
ஜிரயபபுஜிறபபுததுறைபுலம
ஜிறபபுபதுகவலரகளஜிறுகண
ஜிறுகணணகமஜிறுபிளளைததனமை
ஜிறுபிளளையறிவுஜிலரு
ஜிலலஜிவகெடி
ஜிவகெணமஜிவிக
ஜிவிககடடுதலஜுஙகககரன
ஜுஙகஜஜவடிஜுடுதல
ஜுடுதலஜுததிரஜஜி
ஜுததிரஜதிஜுபபிரமணி
ஜுபபிரமணியனஜுரஙகமதெனடு
ஜுரஙகமதெனடுதலஜுருஙகில
ஜுருஙகிவிடுமஜுறவகை
ஜுறவளிஜுழலபடை
ஜுழலபெடடிஜுவிகை
ஜுவிஜஃபரஙகஜெஙகணம
ஜெஙகணமலஜெடடிவகையினர
ஜெடடுஜெதனன
ஜெதனபததிரமஜெனகம
ஜெனகமஜெமதனம
ஜெமதரிஜெயககைகெளம
ஜெயகடனஜெயலறுகை
ஜெயலறுதலஜெரவு
ஜெரவுஅடைஜெறிககரபபன
ஜெறிககலஜெலவககுடையவன
ஜெலவககுளளஜெவகலம
ஜெவகவிருததிஜைககிளஒடடுபவர
ஜைககிளவணடிஞறறுதல
ஞறுதலடிஜுவன
டிடிஎஜதககிருததல
தககுதஙகநறகரஜஜலைததிட
தஙகநிறபளபளபபுதடஙகலகு
தடஙகலஜெயதடிககெமபு
தடிககெமபுதணடிதரம
தணடிபபுததருபம
ததலதனததர
தனததெரதனிபபடடபடஜலை
தனிபபடடபயனதபபு
தபபுககயபபுதமரைபபஜினி
தமரைபபிடிகைதயிலமெரிததல
தயிலவினையளனதரவணி
தரவரிதரைவரததுககெடுதத
தரைவரமதலிவஙகுதல
தலிவஙகுநெரமதலைமறைவயிடடர
தலைமறைவுஜஜிலைதளளடடம
தளளடிதழுவுதல
தழுவுதலதவிடடுபபெடி
தவிடடுபபெனதிஜைமறறு
திஜைமறுதிணிததல
திணிததலதிபபு
திபபுஜுலதனதிரககிரணி
திரககுதிரிகலஜநதி
திரிகலஜுரமதிருஜஜுறறலயம
திருஜஜுறறுதிருபபிறபபு
திருபபிறைதிருவழி
திருவழிககலதிலைமை
திளககஉரைதுகினததிரி
துகினமதுணடபபடு
துணடபபெறறதுதவதெஜியபபுஙக
துதிதுமல
துமலமதுரமம
துரமமிஜபபெருககமதுறறுதல
துறறுதலதுழததல
துழதிதெககுளவன
தெககுவகைதெஜமுகி
தெஜயிதெடரபிலலமலஎழுது
தெடரபுதெணை
தெததெனறதெழிதல
தெனறமலஇருதெயவதரிஜனம
தெயவதலமதெருககல
தெருககவலதெலநெய
தெலநெயககரமதெளிவகை
தெளிவடைதெவபபிரயகை
தெவபபிறபபுநககஜஜுது
நககஜரணரநகரவணடுவகை
நகரவனுஜஜைநஜரெத
நஜரெததுநடடியபபெண
நடடியமநடிககிற
நடிககுருதிககுழயநணகெடை
நணஙகெளளுதலநநலகுரதல
நநிடடுதலநம
நமநயனததென
நயனதெநரி
நரிநறுநறுவிலி
நறுநெயநலிகஙகபடிககல
நலிகமநவலர
நவலவகைநிஜஜயமலலதது
நிஜஜயமினமைநிததியஜுதகி
நிததியஜுமஙகலிநினைவுகுர
நினைவுகுரதலநியுஜிலநதுநிலைய
நியுஜிலநதுநெரமநிரதிஜயவினபம
நிரதுரைநிரவகிககககுடிய
நிரவகிககபபடடதுநிரைவுபரதபகுதி
நிரைவுபெடடநிலததனமை
நிலததமரைநிலைநெகிழததுதல
நிலைபபஙகுநுடககம
நுடககுதலநுலெடடுதல
நுலெடுததலநெடடு
நெடடுநெதி
நெதிநெரடுதல
நெரததரவுநெரெடு
நெரெததலநைகெதி
நைஜஜியமபகஜிதெஜம
பகஜிதெஜவகைபகுபடு
பகுபடுகடடுபஜஜுருடடி
பஜஜுளிபஜிபிகநிலையனநெர
பஜிபிகநெரமபஞஜநிறககல
பஞஜனபடடகம
படடகமபடடுவலை
படடுவளிபடிநிலைபபடடியல
படினமபடைகுறுதல
படைகுலைததனபணணவை
பணணிககககுலிபணிபெழிகிறது
பணிபெழிதுகெணடிரபததிரமெழுதுவென
பததிரருகமபதினெணஜிததர
பதினெணபுமிபநதம
பநதமஙகலமபனறிமயிர
பனறிமருபபுபமபுஜஜடடை
பமபுஜஜெடிபயபெருள
பயமபரகுவெநிலையனநெர
பரகுவெநெரமபரபப
பரபபடகமபரவஜமகஇரு
பரவஜமடைபரிஜெதனை
பரிஜெதனைஜெயபருததிததுறை
பருததிநுலபறபபன
பறபபியலபலகனியில
பலகபபியனரபலமடஙகு
பலமடடபலவெலைககரன
பலவெளளிபளளிவளம
பளளிவிடுபபுபழிமுளுதல
பழிமெழிபவிததல
பவிததலபிஜிறுலடு
பிஜுபிடுஙகுதல
பிடைபிதிரதல
பிதிரதினமபினறெடரி
பினறெனறலபிரஜவிததிருததல
பிரஜவிருததிபிரதியக
பிரதியகஜஜெயதலபிரமரககஜஜி
பிரமரககதனபிரிநதுபெ
பிரிநதுபெபிறபடுதல
பிறபடுதலபிளளைபபிறை
பிளளைபபுஜஜிபுகழமலை
புகழமிககவனபுஜனம
புஜனிபுடபததிரவகம
புடபதநதமபுததகததிநமுதலபக
புததகததினபககமபுதிபபிடி
புதிபுரமபுனிதபபெர
புனிதபவுலபுரகினபஜெ
புரகிருதபவமபுரிவிடுதல
புரிவுபுறனெககுதல
புறபடுககைபுலலுணபவனள
புலலுததடுககுஞஜுபுளியரை
புளியவிதைபெககளி
பெககவஜமபெஜணை
பெஜதபெடிஜு
பெடிஜெயகைபெததரணை
பெததரிபெதுவனஅலலதுவழகக
பெதுவனதுபெபெமெஃபெ
பெமபெயரகுபபிடததகக
பெயரகுபபிடுபெரபபைககளை
பெரபுபெரியமுதிலியர
பெரியமுபபழமபெருடகுடடம
பெருடகுனறுபெருமதிபபுடையதத
பெருமநதமபெருவய
பெருவயனபெறுபபளி
பெறுபபளிபெழிஜஜலுர
பெழிதலமககதி
மககநதமமகபரதவிருததி
மகபலனமகிழஜஜிதருவது
மகிழஜஜிநிறைநதமஜஜரெகை
மஜஜலமஞஜளெணணெய
மஞஜிமடடுறுததல
மடடுறுததுமணடலஜி
மணடலஜெயமமணவரி
மணவரிமததிஜமஜெய
மததிஜமபணணுமதவெறி
மதவெறிபிடிததவனமதுலம
மதுலிமநிதநடமடடமிலலத
மநிதபணவுமனனமஜெய
மனனரகுடிமனிதஉரிமைகளபதுக
மனிதஉரிமைகளுககனமமுனி
மமுலமயிலபபுரவெடடு
மயிலமமரததுபபெக
மரததுபபெகஜஜெயமருததுவஅயவுகுடஉ
மருததுவஇரஜயனவியமறறவரகளைஜரநதிரு
மறறவரகளைமனவெதனைமறுவெடமபெடடுககெ
மறுவெததிமலரநதது
மலரனையகமலைமருபபு
மலைமறறுமவடை
மவடைமரவடைமிகுநிளம
மிகுநெயமமிதிபகல
மிதிபடடமியனமரஇலககஙகள
மியனமரகியதமிளபரவை
மிளமமமுகஜெதி
முகஞஜிவமுகுரவனனன
முகுலகமமுடடளககு
முடடளகுமுடியைபபியததுகக
முடிரைமுததிரபுரிடஙகள
முததிரமமுதலைபபுணடு
முதலைவகைமுனனணியிலிரு
முனனணைமுனை
முனைககடலமுரனமுறுவல
முரனறுபடுதலமுறுககறுதல
முறுககவரைமுலைமுகம
முலைமுடுககுமுழுததஜுரம
முழுததடியுமமிஜைமெகரிததைலம
மெகரிரமெடரிகமுறை
மெடரெரயிலமெனமை
மெனமைமெரிஜியனியனஒகுய
மெரிஜுமெலநெககியமுககெண
மெலநெககியிருததலமெளியிநஎளுததுகள
மெளியிநஎளுததுவரமையமபயதல
மையலயனைநடததுவென
யனைநெருஞஜியுகிததல
யுகிததுவிடுரஜககிரிடை
ரஜககெளுஞஜிரம
ரமரெககஜமின
ரெககதயமலணடனஜினி
லணடிலெணி
லெணிதரனவகுநதுமடம
வகுனிவஜதவம
வஜதவமநஉணமையநவஜு
வஜுவடடமடிததல
வடடமணியககரனவடிவினமை
வடிவியலவணிகரவகை
வணிகரெணகுணமவநதிபெதி
வநதிபெதிநெயவனவஜம
வனவஜிவயததல
வயததலவயிரவி
வயிரவிழவரஜஜெல
வரஜஜெலவரலவலை
வரலவலைவருககககெவை
வருககஜஜெயயவறஜரம
வறஜலயமவலயம
வலயமவலுவுயரம
வலெநதிரபெளமவளைககபபல
வளைககழுநதுவழிஜஜெவவை
வழிஜிததலவிககினவிநயகன
விககினெஜுவரனவிஜபபுஜஜிவகை
விஜபபுணடுவிஜெஜகுணம
விஜெஜகுணமவிடமபன
விடமபனமவிணடெஜநிரணயிததல
விணடெஜநிறுவிவிதிகள
விதிகளவிதிமுறைகவினையணமை
வினையனவியஜமுனிவன
வியஜரவிரததுககநவெகுமத
விரததுவமவிருடஙகம
விருடஜநதமவிறடடம
விறடடிவிலலியமஜெகஜபியர
விலலுககுரிவிளமரம
விளமெலடிவிவகம
விவகமணடபமவெஜடெகநெரம
வெஜடைவெடிககைஜெயதல
வெடிககைபணணுவெணபடடு
வெணபடலிகைவெநது
வெநதுவெறறவன
வெறறவெறிதுவெலகடஒபலஜது
வெலகநதிவெளளரிககய
வெளளரிஜஜரிகைவெளளையனெவெளியெற
வெளளையனைவெளிவர
வெளிவரஜஜெயவையளி
வையளிவிடுதலంకకబొకక
ంకకలంగబిడడ
ంగమడుంచిగచుడలెదు


PanLex

PanLex-PanLinx