PanLinx

પરવહિપરથિમેલપરસવપુરવ
પરસવવેદનપરિસથિતિકઉપગંઅભ
પરિસથિતિકકલપનપરપલયનોંમદ
પલયવસથપસુપલં
પસુપલિકપિપ
પિપઇનિચકલિપુરંપોળિજેવુંપક
પુરંબખતરજંકવચપુરવોકત
પુરવોકતકૃતિપેટથિઉપલભગનુંપર
પેટથિઉપલભગનુંપુપોતનોધંધોકેવયવસ
પોતનોનિવસબનવવોફણિ
ફતવોફળઅપનરું
ફળઇનિકચુંબરફેંકિનેમરવું
ફેંકેલંતિરોબંધછતરિ
બંધછોડકરિનેપતવવબગડોર
બગદદબદલિઅવેલુંમંસ
બદલિકઢવુંતેબરફવગરનોહિંમંવ
બરફવતિઠંડુંબનવવબળવં
બળવંબનવવુંથવુંબહુજઅનિસચિતસથિત
બહુજખરબબિંલસકરિ
બિંવટવિનણુંબિવડવવું
બિવડવવુંખડખડબેંળિવળું
બેઅંકડિઓનિનિસનિબેવડિજોડ
બેવડિતુકભંગયતુટયકેરદદિમ
ભંગરભયંકંનતિવયકતિકે
ભયંકદદસયભરેમંભરેઅવરજવરન
ભરેમંસિકતંભસદોસવેકલય
ભસનમુળકસરોભુમિગતનળિ
ભુમિગતલકસંભોતિકપદરથદરવય
ભોતિકપરકૃયમંમંવકેદેવિપરણિ
મંવખોજમઇલનિનિસનિનોપથથ
મઇલનોઅઠમોભગમથેતલવળુ
મથેતોળઇરહેલુંમલમટેબજર
મલમટેવરદિઅપવિમિલકત
મિલકતમુખયસરફ
મુખયસહેરમુરતસરવભોંત
મુરતસવયંસિદધિપદમૃંમુરતિ
મૃગમેસ
મેસતવરોપંમોટિમતરમંવિદયમં
મોટિમોટિરકમોનોવયંતરસંપુરંતેયરક
યંતરસથસબદવલિયુદધનિપરિસથિતિ
યુદધનિબહરગયેલુંરંગપુરવગરહ
રંગપૃથકકરંરખડવું
રખડિકઢવુંરજપુતરો
રજબરમો
રયતુંરિજંગ
રિજંટરેઝોલુટ
રેડઇંડિયંરોગવેજઞનિક
રોગસેયયપરતરફડટલઇજવનુંસધં
લઇજવુંલગવો
લગિતયંસુધિલયુએંડ
લયુઓલિપિ
લિપિવળુંલોકચર
લોકચરતંકવંચેલોફકરો
વંછવખતપસરકરવનુંસધં
વખતપસરકરવોવડવગોળ
વડવોવધવદેવું
વધવનોસંયવયખયેય
વયખયેયકથંનિવેદંવયહત
વયહતમેથુંવરગિકૃતવિસેસત
વરગિકૃતસરવલવગેરેકઠોળ
વલવનઅકરનુંવસતુપુજ
વસતુફટવનિદિસવહેવરુત
વહેવરુબુદધિવિગતોઅંગેચિવટ
વિગરહવિતરંપરભગ
વિતરંપરિણંવિનિંય
વિનિંયંજુરિવિમંવિસયક
વિમંસંચલંવિવરંકર
વિવરંકરવુંવિસયકવિચરસરણિને
વિસયચરચવૃકસસસતરજં
વૃકસોઇનિહરવેયકતિકિકરં
વેરસંકલતવ
સંકલનતંકસંગરબોધક
સંગરમંવજતિસંતંનોઅભવ
સંતંરંપડવુંસંધનોસોજવળુંઅથવ
સંધનોસોજોઅથવદહસંભળયએવિરિતેઉચચ
સંભળયએવુંસંયોજિતઅભયસકરં
સંયોજિતકરયપરવૃતસંસંભવ
સંસંભવયતસંસદિય
સંસદિયનિરંયસખતકંકરવું
સખતકંકેઅભયસસટિંજેવુંવણેલું
સટિકસતરિઓનિફરકેપ
સતરિઓનુંઅધોવસતરસથિતિમંસકતિસંભવ
સથિતિવિજઞંસનતં
સનતંમંયતથિઉલટોંસપેંનોસફેદદરુ
સપેંપરેમિસબિતિ
સબિતિબતવવિસમંસિલ
સમંસિલતસમુદદનોફંટો
સમુદયસરં
સરંસરદિનિયં
સરદુલસરહદપરનિઓપચરિકવ
સરહદવિવદસલયચિકિતસક
સલયચિકિતસકસરજંસવદેસભિમનિનેલગત
સવદેસમંથિલંબિગેસવલઇનોઉકેલ
સવલકરવોસસસતરસેનિક
સસસથગતભસસહિતયવળું
સહિતયસંગરહસિકસકેતરકરંચરિ
સિકસજંસજહળવિકરવસિમવેરો
સિમવેરોસુલકસુંયથિવધરે
સુંયપદિવિધેયસુચિતકરવયોગય
સુચિતકરવુંસુરજ
સુરજમુખિફુલસેંટબરથેલેમિ
સેંટમરટિંસોંપયેલજવબદરિ
સોંપવયોગયસોરટકરં
સોરટિહડહડતું
હડહડતુંઅતિપુસટહરિજવું
હરિજવુંહસત
હસતંતરંહિરોજડવોબેસડવો
હિલચલહોથોરંઝડનોમોર
હોથોરંનોટેટોફળଂଭେଂବର
ଂମୁନଅଦଯକସର
ଅଦଯଘେଅଳପଅଳପକରି
ଅଳପଭସିଉରୁଗୁଏ
ଉରୁଗୁଏକରକ
କରକଲପକଖଇ
ଖଇବଘନ
ଘନିସଠଛୋଟସିଂଦୁକ
ଛୋଟେଇବଡକଦବରପରେରିତସଂଗର
ଡକଯତିଦଂବିର
ଦଂଭନଲି
ନଲିସପରଂରସ
ପରଂରସଦତପହିଲବଂ
ପହିଲେବକଳ
ବକିବିଜୁଳିଚଂକିବ
ବିଜେତଭୁତପୁରବ
ଭୁପତିରଂଗଂଚ
ରଂଗକରିବସଂକରିବ
ସଂକଳଂସବଦକୋସ
ସବଦିସଟସିରୁ
ସିରୋଂଜଜଂହିରୋ
ହିଲିଅଂஅககினபஙகம
அககினிஅகஞஜுரிபபடுததுத
அகஞஜெவிஅகரபபறறு
அகரபுஜனைஅஙகஜலைககரன
அஙகஜிவிஅஜஜணிமுலி
அஜஜததிஅஜதமனம
அஜதமிஅஜறபததிரம
அஜறபிரதிஅஜெகன
அஜெகபுரமஅஞஞன
அஞஞனகிருதமஅடடலைஜஜெவகன
அடடளஅடிககளம
அடிககழிவுஅடியுணணுதல
அடியுணிஅடைபபுமுதலிகள
அடைபபைஅணணமரகல
அணணமலைஅணையர
அணையிடடுததடுததலஅதம
அதமககியதிஅதிகரிககஜெய
அதிகரிககெளளைஅதிரவு
அதிரவுறுஅநதிநடஜததிரம
அநதிநிலஅனன
அனனஅகமதெவஅனவயிததல
அனவரஅனெகர
அனெகெஜுவரவதிஅபபததள
அபபததிரிதனஅபிஜரஜுரம
அபிஜரனஅமபறை
அமபலஅமளை
அமளைககணணிஅமைதியறறவன
அமைதியறறவனளஅயிரககிரணன
அயிரகமஅரஜணை
அரஜதணடனைஅரதரகெனனடெயில
அரதரபிலிபஅரிகரபபன
அரிகரபபனஅருகியவழககு
அருகிரவிஅரெககியஜலை
அரெககியஜலைஅறபனெபதம
அறபபடலஅறிவயவியல
அறிவரஜிறபபுஅறைஇலககம
அறைககடடளைஅலபு
அலபுதலஅலெடி
அலெனஅளவுககு
அளவுககுஅதிகமனஅழறஜியடை
அழறபலஅழைததுவ
அழைததுவருதலஅவமனபபடுதது
அவமனபபடுததுதலஅவிருததி
அவிருநதுஇஜககியமமன
இஜககுஇஜைவிததல
இஜைவிழஇடமறறம
இடமறறமஜெயதலஇடைஞஜலபணணு
இடைததடடுஇணையததிலஇருநதுஎ
இணையததிலஉலவுஇநதிரவிகரம
இநதிரவிலஇனியவெஜை
இனியவைநறபதுஇயறகைககுணம
இயறகைககுமறனநிலைஇரஜஜஜுததன
இரஜஜதனஇரடடையெணி
இரடடைவரிஇரததினபுரிமவடடம
இரததினமஇரவென
இரவெனஇருபெகம
இருபெதுஇறநதவழககு
இறநதவிலஙகினஉடலஇலககியலவிவரம
இலககிரிஇலவஜமந
இலவஜமயஇளமபிளளைவதம
இளமபுரணரஇழுபபுமநதம
இழுபபுவலைஉஜஜதரு
உஜஜநதமஉடகல
உடகலகமஉடறகருவி
உடறகவஜமஉணகண
உணகலஉதகிருஜடம
உதகுஉதரபநதம
உதரபபிரிவினரஉனனயஙகெடி
உனனயமஉபபுககரிததல
உபபுககலஉமிழநிரபெருககி
உமிழநிருறுகைஉயிரவிடுதல
உயிரவிளககமஉரவியன
உரவிருததமஉருபபிடிததல
உருபபியமஉறகுதல
உறகுதலஉறுதிபபிடி
உறுதிபுஜுதலஉலகெனஜலயுட
உலஙகரணைஉளளஙகையளவககுதல
உளளஜஜெருககுஉழல
உழலஎககர
எககரஎஜமநந
எஜமனஎடையிடடுபபர
எடைவயஎதிரகெணடுஅழை
எதிரகெணடுபஜரிககஎநது
எநதுஎமறறிபபறிததுககெ
எமறறிபறிததுககெளஎரியெணணெய
எரியெனஎறிடடுபபரததல
எறிடுதலஎலுமபுஜஜிபபு
எலுமபுணணிககழுகுஎழுதிததளளிவிடு
எழுதிததளளுஐஜுலநது
ஐஜுவரியம���ஜலெ
ஒஜழககுஒடவி
ஒடவிடுதலஒதுககம
ஒதுககலஒபபிலலதவன
ஒபபிலிஒருகணினிமெழி
ஒருகலஒருவகைபபமபு
ஒருவகைபபறைஒலிககுறைவு
ஒலிககைஒழியவிளககு
ஒழியிஜைகககைவலிபபு
ககஜகுடடமகஜஜுரை
கஜஜுரைகஜிரம
கஜிரரெகமகடடடியர
கடடடுகடடுககுலைதல
கடடுககுலைநதுபெதகடடைஜஜுவர
கடடைஜஜெமபளைகடறபனறி
கடறபமபுகடியிழைபபுளி
கடியுளிகடை
கடைகணககெழுதுவென
கணகஜமகணடுபிடிததல
கணடுபிடிபபளரகணன
கணனகணிமெரை
கணியகமகதலிவணன
கதலிவழைகநதபடணம
கநதபததமகனனபுஜணம
கனனபுஜபமகனிபபு
கனிமஉபபுகபலி
கபளிகமபிவிறிஜு
கமபிவிளககுகயஜிததியுபபு
கயஜினவழுதிகரஜவம
கரஜிகரபபுரககெடி
கரபபுரஜஜமபகரிமெஜம
கரிமைகருடஜரம
கருடஜெவைகருமகரதத
கருமகளகரையஜஜெயதல
கரையததகககறபுரம
கறபுரவிலைகறைஎலுமபு
கறைககணிததலகலதிடடை
கலதிதனகலலடடிகை
கலலடனரகலிஜெய
கலிஜெயதலகளததுவிலை
களததெனிகளிதெவி
களிநதகழுகுழுததல
கழுகுவகைகவரநதுகெளளுதல
கவரநதுணகவுநதி
கவுனகிடைபபதைவைததுகக
கிடைபபிஜகுகிரததனம
கிரததனைகிருடடிணன
கிருடடிணபககமகிலெகிரம
கிலெகிரமகளகிழததரஜஜதியன
கிழததரஜதிகுகுமம
குகுமமகுடஞஜுடடவர
குடஞஜுடடுகுடரம
குடரமகுடிவரககம
குடிவரமகுணடை
குணடைஜஜமபகுதிர
குதிரகுப
குபகநடடரகுமரிருததல
குமரிவழைகுரலெடுததுபபெஜு
குரலெழுபபுகுரைவிடு
குரைவுகுறிபபுணரவி
குறிபபுததெழிலகுறுமுடிகுடி
குறுமுனிவனகுலவழை
குலவிததைகுளிரநடுககம
குளிரநதகுழுஉககுறி
குழுஉககுறிபபெயரகெகிலவிஜம
கெகிலெறஜவமகெடககுததுவ
கெடகஜரிகெடடைமதில
கெடடைமுததுகெடுககமுனவ
கெடுககயபபுளிகெணடிபபணம
கெணடிபெஜுதலகெதி
கெதிகெபபுழறுததல
கெபபுவகைகெயிறகுடதிபககல
கெயிறகுறுணிகெலமபியகெடைநெரம
கெலமபியநிலையனநெகெளரி
கெளரிககெடியெனகெழுநதுவிடுதல
கெழுநதெடடிகைகடடிமரம
கைகடடுகைபபணிபபு


PanLex

PanLex-PanLinx