PanLinx

সমিপেসরং
সরংকরসরবদেসিক
সরবদেসিযসরিলংকরধরংবিসবস
সরিলংকরফিরলহংসস
সসসহপংকর
সহপংকরসিংতং
সিংতকসিড
সিডডেওসিডেংটলসিরসক
সিরসগংজসুংস
সুংসসুতর
সুতরসুমের
সুমেরঅককদিযকিলকসৃংখলবদধ
সৃংখলহিংসেতখন
সেতযসেহতিয
সেহেতুসোয
সোযইংহংহ
হংহংহতড
হতডনোহযংডনোটকট
হযংডিকযপইংটরংযসহরেক
হরেকহিংসিং
হিংসিংখওযহুমযুংঅহমেদ
হুমযুংকবিরহোংদোল
হোংদোলকুতকুতਂजਿਰ
ਂजੁਰਂਗਰਂਗਰ
ਂਗਰਂਗਲਂਤਕ
ਂਤਕਤਂਬਲਗਿ
ਂਬਿਂਵਦ
ਂਵਧਨਿਂਹਿਕਮ
ਂਹਿਕਮਨਅਂਟਿਨਬਰਂ
ਅਂਡਅਕड
ਅਕडਂਅਗਲੇਟਰੇਕਲਇਬਟਂ
ਅਗਵਅਤਂਤਿਅਗ
ਅਤਂਤਿਅਗਿਅਨੁਮਂ
ਅਨੁਮਂਅਰ
ਅਰਅਵਜ
ਅਵਜਅਸੁਧ
ਅਸੁਧਤਇਕਵਰਗਿ
ਇਕਵਰਿਉजਰ
ਉजਰਦਰਿਉਠਕਿਸਕਰਵਟਬੇਠਦਹੇ
ਉਠਖਲੋਉਪਵਂਹਰ
ਉਪਵਸਉੱਪਰਖੱਬੇਤਿਰ
ਉੱਪਰਤਿਰਕਂ
ਕਂਕਂਸਸਤਰ
ਕਂਸਿਕਤਤ
ਕਤਤਂਕਮਰਬਜ
ਕਮਲਕਰਸਨੋਯਰਸਕਸਮਂ
ਕਰਸਬਣਉਂਦਿਅਂਤਲਵਰਕਲਲ
ਕਲਲਕਰਕਹ
ਕਹਕਿਰਤਿ
ਕਿਰਤਿਕੁਇਂਟਲ
ਕੁਇਰਕੁਰਿਅ
ਕੁਰਿਤਕੇਸਿਅਰ
ਕੇਸਿਸਮਂਖडਂਝੇ
ਖडਂਸਤਿਖਤਰ
ਖਤਰਖਲਲਅਂਦਜਹੋ
ਖਲਲਅਂਦਜਿਖੁਂ
ਖੁਂਖੇਚਲ
ਖੇਚਲਕਰਗडਹ
ਗडਹਗਪ
ਗਪਂਗਹਿਰ
ਗਹਿਰਇਗੁਦਦड
ਗੁਦਦੜਗੋਹ
ਗੋਹਘਿਨੋਣ
ਘਿਰਚਂਡਲਪੁਣ
ਚਂਡਿਚਰਅਕਖਰਪੜਹ
ਚਰਅਦਮਿਚਿਟਠਿਚਪਟਠਿ
ਚਿਟਠਿਪਉਚੁਨ
ਚੁਨਉਚੋਬਿ
ਚੋਭਛਹਿਬਰ
ਛਹਿਬਰਲਉਜਂ
ਜਂਜਟਟ
ਜਟਟਿਜਰਿਰਖ
ਜਰਿਰਹਿਜਿਕਂਬ
ਜਿਕਕਂਜੁਏਬਜਿ
ਜੁਕਂਜੋੜਤੋੜ
ਜੋੜਤੋੜਕਰਝੁਂਗ
ਝੁਂਗਲਮਟਟਪ
ਟਪਟੁਟ
ਟੁਟਂਹਰਠਹਿਕ
ਠਹਿਰਡਡ
ਡਡਡੇੜਹ
ਡੇੱਂਮਰਕਤखਮਿਨ
ਤखਲਲਸਤਜਰਬ
ਤਜਰਬਕਰਤਰਨਇ
ਤਰਨਿਤਸਬਿ
ਤਸਬਿਫੇਰਤੁਂਤੁਂ
ਤੁਂਤੁਂਮੇਂਮੇਂਤੋੜਚੜਹ
ਤੋੜਚੜਹਥੋੜਿਦੇਰਨੁਂ
ਥੋੜਿਬਹੁਤਦਫਤਰਦਿਇਮਰਤ
ਦਫਤਰਸਂਬਂਧਿਦਸਤਰਵਲਅਦਮਿ
ਦਸਤਵਦਿਲਸਫਹੋ
ਦਿਲਸੋਜਦੁਰਗਂਤ
ਦੁਰਗਂਧਦੋਡ
ਦੋਤਿਹਧਤਤ
ਧਤਪਰਤਧੁਪਪੇ
ਧੁਪਲਨਦ
ਨਦਂਨਿਅਸਧਰਿ
ਨਿਅਸਰਨਿਯਂਅਨੁਕੁਲ
ਨਿਯਂਅਨੁਸਰਨਿਵजਿਸ
ਨਿਵਂਪडਤਲਿਅ
ਪडਦਪਚਂਪਰਬਂਧ
ਪਚਂਯੋਗਪਦਵਿਦੇ
ਪਦਵਿਵਜੋਂਪਰਦਰਸਂ
ਪਰਦਰਸਂਪਰੇਮਿ
ਪਰੇਮਿਕਪਹੜਿ
ਪਹੜਿਕੇਬਲਵੇਪਿੜਸੁਂਂਤ
ਪਿੜਹਪੁਰਸੁਰ
ਪੁਰਸੋਤਂਪੋਂਚ
ਪੋਂਚਕਕਿਫਟਕਲਉ
ਫਟਕੜਿਫਿਰਤ
ਫਿਰਤੁਫੜਹ
ਫੜਹਮਰਬਗਲਂਵਜਉ
ਬਗਲਗਿਰਬਬਿਹ
ਬਬੁਬਲੜਿ
ਬਵਬਿਧ
ਬਿਧਤਬੁੜ
ਬੁੜਬੁੜਉਬੇਰਂਗ
ਬੇਰਕਭਂਜਜਵਇ
ਭਂਜਦੇਭਲਲ
ਭਲਵਂਭੁਸ
ਭੁਸਮਲਟਿਜ
ਮਲਦਿਵਮਿਲਿਮਿਟਰ
ਮਿਲਿਮਿਟਰਪਰਮੁਜਰਕਰ
ਮੁਜਰਮਨਮੁਹਤਬਰ
ਮੁਹਤਰਂਮੋਨਕੋ
ਮੋਨਿਯੋਗਤ
ਯੋਗਤਂਕਰਜਇ
ਰਜਇਰਸੁਲਂਦੇਕਰਤੱਬ
ਰਸੋਇਰੁਟਿਂ
ਰੁਠडਰੋਥੇਰ
ਰੋਥੇਰਸਮਂਲਘੁਗਂਕ
ਲਘੁਤਤਂਲਹੁਦਿਘਟ
ਲਹੁਦਿਹੋਲਿਲੇਖਸ
ਲੇਖਸਸਤਰਵਕफ
ਵਕफਵਰਂਵਿਚਰ
ਵਰਂਸਂਕਰਵਹਿਸਤ
ਵਹਿਸਿਵਿਮਂਚਲਂ
ਵਿਮੁਕਤਵੇਸਖਿ
ਵੇਸਨੁਂਸਂਦਬਿ
ਸਂਦਰਸਖਲਿਂ
ਸਖਲਿਂਗਰਮਿਰੁੱਤਸਮਸਧਰਂਤ
ਸਧਰਂਰੇਖਵਿੱਥਸੇਲਿਸਮੁਲਿਅਤ
ਸਮੁਹਸਲਫਰ
ਸਲਭਰਸਹੁਕਰ
ਸਹੁਕਰਸਿਰਜਂਹਰ
ਸਿਰਜਨਸੁਕੁਮਰ
ਸੁਕੇडਸੁਰਜਮੁਖਿ
ਸੁਰਜਮੁਖਿਸੋਂਫ
ਸੋਂਵਰਹਕਕ
ਹਕਕਦਬਉਹਮਰ
ਹਮਿਹਿਂ
ਹਿਂਕਹੋਕ
ਹੋਕંકસસંકલં
ંકસિંજિકહોવું
ંજિકહોવુંતેંદગતિથિજવું
ંદતંધયસવરક
ંધયસવરગંંમંયું
ંમંયોજયેલુંંરડિનેઅંચકિલેવુ
ંરડિનેવંકુંચુંકંવમુલકમંકરેલિવસ
ંવમુલકમંવસહતકરનંહ
ંહંઅંકડિ
અંકડિઅવેતેંકરવુઅંડકોસ
અંડકોસઅંતરલ
અંતરલગંપરથઅંદરખનેથિ
અંદરખનેથિંળેલઅંલિ
અંલિંહિએવુંઅકસમતનિસિધિભુલ
અકસમતભેટોથવોઅગનિરોધકઇંટ
અગનિલોકઅચંકભેટોથવો
અચંકલગણિનોઉભરોઅઠસંબંધિ
અઠહથઅતયંતવેદન
અતયંતસતતસળિઅભિગઅતિસયભરવડેદબવવુ
અતિસયલોહિયળુંબનઅદૃઢત
અદૃસયઅધુનિકવિચરસરણિ
અધુનિકસંકલિંવયકઅનુકરંણિકનોંધ
અનુકરંણિકપતરકઅનુસઠનિકસુદધિ
અનુસથપંઅપરથિવકરવુંથવું
અપરથિવતઅપેકસઅધરિતનિરંય
અપેકસનિસથિતિસથપઅભિવયકતસરત
અભિવયકતસવિકૃતિઅયુનિસંભવન
અયુબઅરધંગઉદવેસટત
અરધંગસપરસસુંયતઅલગકરવું
અલગકરવુંતેઅવજકરિનેસુચનઅપવ
અવજકેગતિવિનનુંઅવસયકનોંધ
અવસયકબનવવુંઅસંતોલ
અસંતોસઅસથિસળ
અસથિસસતરઅસિંકસમિકરં
અસિકસિતઇંહિએવું
ઇઅંગેઇનિજળ
ઇનિજોગવઇહોયછેઇમંસંવદ
ઇમંસમોપકસઉંઇનો
ઉંઇનોરેસોંહતવનુઉકળબિંદુ
ઉકળવનુંમોટુંવસંઉતકંટો
ઉતકંઠઉતવળથિપછહટિજવું
ઉતવળથિબનવવુંઅથવઉધરવેચં
ઉધરવોઉપરડઘોપડવો
ઉપરડબુંતિરઉભોઅધરઅથવંળ
ઉભોખડકએંબુ
એંબુલેંસએકઠિંગણુંઝડવું
એકઠુંકરવુંએકરગરિસંસંય
એકરગવળિઘંટવલિએપિયસંય
એપૃલઓછ
ઓછંહતતવનુંઓળખયંહિએવરુપવળુ
ઓળખવિધિકંઠચછેદ
કંઠદરસંકકડો
કકડોકડ
કડંકપતંવહં
કપતંસથેનિઘોડદળનકયદવિનનું
કયદવિસરદકરણકરહથોમુઠ
કરણટકકરવમટેછુટરજચિઠઠ
કરવરસતુંવવઝોડુંકલપનિકવેજઞનિકસહ
કલપનિકસતયકસઇ
કસઇકસેતરભવન
કસેતરમપંકુંવર
કુંવરિકુસમયોજિતબળક
કુસરવંકેડમંથિઅગળવળેલુ
કેડમિયંનોકોઇનકંફુંકવ
કોઇનઘરનિકોરપગવળું
કોરપરેસંનુંખંમંમંસો
ખંમટેનોભડપટોખમેર
ખયતિખસખસનકુટુંબનોએક
ખસખસનોછોડખુલલિરિતેકરેલું
ખુલલિરિતેસપસટરિખોટુંજહેરકરવું
ખોટુંજોડંગંધકનોતેજબ
ગંધકમંથિબંતએકકસગતિરોધ
ગતિરોધકગરજવું
ગરજવુંગળયો
ગળવમટેથરવળિટંકિગુંપટ
ગુંપરિવરતંગૃહઠરવનિરંય
ગૃહતપસગોમેદ
ગોરઘડિયળનુંલોલક
ઘડિયળનેચવિઅપવિઘિલોડિ
ઘુંંટચંચિયગિરિવિરોધિ
ચંચિયનેલગતુંચડિયતપણું
ચડિયતુંચલકેંદરિય
ચલખચિંળઇગયેલિઘરડિડ
ચિંળઇજવુંચુંટણિખરચ
ચુંટણિગરમિચોકકસઇપુરવક
ચોકકસઉલલેખકરવોછખનવળિબંદુકપિસત
છગણુંછિદરોસોંસરવુંનિ
છિનળનપેટનુંજંંજતવરતંનિઅકડઇ
જંંજતસહજવૃતતિજખં
જખંતપસવોતેજતરળુઓનોસંઘ
જતરહેવુંજયંતિવરસગંઠ
જયંથિજવબદરહોવુંતે
જવબદરિજિવડંમટે
જિવડનિલંબિનસિકજુલબનિએકદવ
જુલબનુંમિઠુંજોરથિફુંકતપવંનઝ
જોરથિફેંકવુંઝબબો
ઝબુકઝબુકથવુંટપકુ
ટપકુંટેકોલેવો
ટેગલોગઠોઠનિસળિયો
ઠોળિયોડુબવદેવું
ડુબવવુંતંગકરવુંથવું
તંગદિલિતતકલિકઉભુંકરવું
તતકલિકકંધંધવિનનતયગકરવું
તયગકરવોતરસદયક
તરસદયકબબતતિમોથિનેબિજોપતર
તિમોરલેસતેતેંનિસમંયસભ
તેંનુંતેનેગોળિથિવિંધવ
તેનેઢંકતોબંયનોભતોસસુચિ
દંખવો
દંગરહિદણદરપણું
દણનુંનજેવુંદરવયજિવપરભવસસતર
દરવયતિતદવનિફકિ
દવનિબહયટોટિદવોજતોકરનર
દવોજતોકરવોદિવયસંગિતસવરસંવ
દિવયસરેસઠદુરદેવ
દુરદેવદેવંરયદ
દેવઅનેઅનંતસદરદોરિ
દોરિઓઉપરલટકવવુંધનુરવ
ધનુવિદયધરુ
ધરુંધેરયસિલ
ધેવતનગરિકસસતર
નગરિકોનુંનેયોગયનનિકકરિગળિરોટિ
નનિકટરનસતમટેઘઉં
નસતિકનિખલસદેખતું
નિખલસપણેનિદરસંપરભવઅસર
નિદરસંપુરવોનિયમંવેસિવિજઞનો
નિયમનુસરનિરલજજત
નિરલજજસોંદરયહિંનિસચિતકરવું
નિસચિતતનુંચોકકસવજંકઢવુ
નુંછપરુંહોવુંનેઢંકવું
નેતનોંધણિંબર
નોંધણિકચેરિનોવોકુઝનેતસક
નોવોસિરબિરસકપકસપકસિઅનેવેરઝે
પકસપતપછિનિપેઢિનિવયકત
પછિનિવયકતિઅથવવસપણિનોઝરો
પણિનોધોધપદયોગય
પદયોગયસબદપરંરસસલહ
પરંરસસેવપરચલિતસિદધંતથિઅ
પરચલિતસિદધંતથિજપરતયરપંપતરગુનો
પરતયરોપપરતિવિકસ
પરતિવિપરયસપરફુલલિત
પરફુલલિતઅનેતજગિપરયોગિકઅહર
પરયોગિકઉચચરસસતરપરવહિનો


PanLex

PanLex-PanLinx