PanLinx

èdè Yorùbáyor-000Owó-òde
èdè Yorùbáyor-000owó òde
èdè Yorùbáyor-000owó-òde
èdè Yorùbáyor-000owó-òdeọ̀rọ̀ ìwúnilóríìrántíìbúyìnfúnìfọpẹ́fún
èdè Yorùbáyor-000owó òdeowó bodè
Fulfuldefub-000o woodi
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-òdì-ṣíṣe
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́-òdì-ṣíṣelára
Lucumíluq-000owó odo
èdè Yorùbáyor-000owó odò
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ odó
èdè Yorùbáyor-000owóo dọ́là Àmẹ́ríkà
èdè Yorùbáyor-000owóo-dọ́là Àmẹ́ríkà
èdè Yorùbáyor-000owó ọdọọdún
èdè Yorùbáyor-000owó-ọdọọdún
èdè Yorùbáyor-000owó ọdọọdún àjọsan
èdè Yorùbáyor-000owó-ọdọọdún àjọsan
èdè Yorùbáyor-000owó ọdọọdún àsan-títí-ayé
èdè Yorùbáyor-000owó-ọdọọdún àsan-títí-ayé
èdè Yorùbáyor-000owó ọdọọdún àtọ̀dọ̀-ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó-ọdọọdún àtọ̀dọ̀-ìjọba
èdè Yorùbáyor-000owó ọdún
èdè Yorùbáyor-000owó-ọdún
èdè Yorùbáyor-000owóo fàdákà
èdè Yorùbáyor-000owóo-fàdákà
èdè Yorùbáyor-000owóo Faransé
èdè Yorùbáyor-000owóo Gánà
èdè Yorùbáyor-000owóo-Gánà
èdè Yorùbáyor-000owóo gáréèjì-ọkọ̀
èdè Yorùbáyor-000owóo-gáréèjì-ọkọ̀
èdè Yorùbáyor-000owóo gbàmábìínú
èdè Yorùbáyor-000owóo-gbàmábìínú
èdè Yorùbáyor-000owóo gbẹ̀fẹ́
èdè Yorùbáyor-000owóo-gbẹ̀fẹ́
èdè Yorùbáyor-000owóo gbogbo ìlú
èdè Yorùbáyor-000owóógbóná
èdè Yorùbáyor-000owóo Gẹ̀ẹ́sì
èdè Yorùbáyor-000owóo-Gẹ̀ẹ́sì
èdè Yorùbáyor-000owóo gíráǹtì
èdè Yorùbáyor-000owóo-gíráǹtì
èdè Yorùbáyor-000owóo gíráǹtì ẹ̀ẹ̀kan gbọ̀n-ọ́n
èdè Yorùbáyor-000owóo-gíráǹtì ẹ̀ẹ̀kan gbọ̀n-ọ́n
èdè Yorùbáyor-000owóo gíráǹtì ẹ̀ẹ̀kan tùùlù
èdè Yorùbáyor-000owóo-gíráǹtì ẹ̀ẹ̀kan tùùlù
èdè Yorùbáyor-000owó ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó-ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó ọjà afọwọ́sọ̀yàfúnni
èdè Yorùbáyor-000owó-ọjà afọwọ́sọ̀yàfúnni
èdè Yorùbáyor-000owó ọjà aláfigagbága
èdè Yorùbáyor-000owó-ọjà aláfigagbága
èdè Yorùbáyor-000owó ọjàa pààrọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ọjàa-pààrọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ọjà aṣojúṣàájù
èdè Yorùbáyor-000owó-ọjà aṣojúṣàájù
èdè Yorùbáyor-000owóo Jámánì
èdè Yorùbáyor-000owò ọjà rírà ìdíyelé ńýkan
èdè Yorùbáyor-000òwòojà títàìṣòwòìtajà
èdè Yorùbáyor-000òwòọjà títì ọlọ́kọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-ọjà-títúnsárégòkè
èdè Yorùbáyor-000owó ọjà t’ó-yá
èdè Yorùbáyor-000owó ọjà-t’ó-yá
èdè Yorùbáyor-000owó-ọjà-yíyọ
èdè Yorùbáyor-000owóo Jèpáànì
èdè Yorùbáyor-000owó-ojì
èdè Yorùbáyor-000òwó ojì
èdè Yorùbáyor-000owó òjijì
èdè Yorùbáyor-000owó-òjijì
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ òjò
Puliklahyur-000owook
èdè Yorùbáyor-000owó ọ̀kẹ́ márùn-ún
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ọ kéréènì-ìkẹ́rù
èdè Yorùbáyor-000owó ọkọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó ọkọ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ọkọ̀
èdè Yorùbáyor-000owóo kokéènì
èdè Yorùbáyor-000owóo-kokéènì
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́ ọkọ̀-ogun
èdè Yorùbáyor-000owóo kọ́rẹ́ńsì
èdè Yorùbáyor-000owóo kọ́rẹ́ńsì afàya
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò afàṣẹsí
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò afàṣẹsí
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò àfiṣiṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò àfiṣiṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò àfiṣiṣẹ́ lẹ́yìn àyọsẹ́yìn
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò àfiṣiṣẹ́ lẹ́yìn àyọsẹ́yìn
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò àgbésóde
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò àgbésóde
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò àkọsíwèé òfin
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò àkọsíwèé-òfin
èdè Yorùbáyor-000owó okòwò àsanpé
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwò àsanpé
èdè Yorùbáyor-000owó-okòwó-wíwárí láìkan-àyọsẹ́yìn
Puliklahyur-000owookpaa
èdè Yorùbáyor-000owó òkú
èdè Yorùbáyor-000owó-òkú
èdè Yorùbáyor-000owóo làádà
èdè Yorùbáyor-000owóolàádà
èdè Yorùbáyor-000owóo làádàa báńkì
èdè Yorùbáyor-000owóo-làádàa-báńkì
èdè Yorùbáyor-000owó olóhun ajẹmọ́-kùsà
èdè Yorùbáyor-000owó-olóhun ajẹmọ́-kùsà
èdè Yorùbáyor-000òwò ọlọ́pọ̀-ìhà
èdè Yorùbáyor-000òwò-ọlọ́pọ̀-ìhà
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́-olópòókan
èdè Yorùbáyor-000owó omi
èdè Yorùbáyor-000owó-omi
èdè Yorùbáyor-000òwò ọmọ
èdè Yorùbáyor-000òwò-ọmọ
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ọmọdé
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́ ọmọ-ogun
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́ ọmọ-ogun orí-ilẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owóo Nàìjíríà
èdè Yorùbáyor-000owó ońjẹ
èdè Yorùbáyor-000owó-ońjẹ
èdè Yorùbáyor-000owó òǹkọ̀wé
èdè Yorùbáyor-000owó-òǹkọ̀wé
èdè Yorùbáyor-000owó òògùn olóró
èdè Yorùbáyor-000owó òògùn-olóró
èdè Yorùbáyor-000owóo óṣèwọ
èdè Yorùbáyor-000owóo-óṣèwọ
èdè Yorùbáyor-000owóo páńda
èdè Yorùbáyor-000owóo-páńda
èdè Yorùbáyor-000owó ọpẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ọpẹ́
èdè Yorùbáyor-000owóo pọ́n-ùn
èdè Yorùbáyor-000owóo-pọ́n-ùn
èdè Yorùbáyor-000owó orí
èdè Yorùbáyor-000owó-orí
èdè Yorùbáyor-000owó-orí àbùfúnni
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-àbùfúnni
èdè Yorùbáyor-000owó orí adégóńgó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí adégóńgó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí afarasin
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-afarasin
èdè Yorùbáyor-000owó orí àfitánràn-ìyọnu
èdè Yorùbáyor-000owó-orí àfitánràn-ìyọnu
èdè Yorùbáyor-000owó orí ajẹmọ́-iṣẹ́-ajé
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ajẹmọ́-iṣẹ́-ajé
èdè Yorùbáyor-000owó orí ajẹmọ́-iyelórí aláfikún
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ajẹmọ́-iyelórí aláfikún
èdè Yorùbáyor-000owó orí àjọ-ìṣòwò àfòfingbéró
èdè Yorùbáyor-000owó-orí àjọ-ìṣòwò àfòfingbéró
èdè Yorùbáyor-000owó orí aláìbẹ́gbẹ́pé
èdè Yorùbáyor-000owó-orí aláìbẹ́gbẹ́pé
èdè Yorùbáyor-000owó orí alákànpọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-orí alákànpọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó orí apapọ̀ ináwó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí apapọ̀-ináwó
èdè Yorùbáyor-000owó orí àyè
èdè Yorùbáyor-000owó-orí àyè
èdè Yorùbáyor-000owó orí ẹ̀bùn
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ẹ̀bùn
èdè Yorùbáyor-000owó orí ẹlẹ́kọrọ
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ẹlẹ́kọrọ
èdè Yorùbáyor-000owó orí ẹni
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ẹni
èdè Yorùbáyor-000owó orí ẹnikòdín
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ẹnikòdín
èdè Yorùbáyor-000owó orí èrè
èdè Yorùbáyor-000owó-orí èrè
èdè Yorùbáyor-000owó orí èrè àjẹjù
èdè Yorùbáyor-000owó-orí èrè-àjẹjù
èdè Yorùbáyor-000owó orí èrè àjẹpajúde
èdè Yorùbáyor-000owó-orí èrè-àjẹpajúde
èdè Yorùbáyor-000owó orí ẹyọ ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ẹyọ-ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìdókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìdókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ìdókòwò
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìjọba ìbílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìjọba-ìbílẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ìjọba lórí ohun-a-rà
èdè Yorùbáyor-000owó oríi kọ́ńpìnnì
èdè Yorùbáyor-000owó-oríi kọ́ńpìnnì
èdè Yorùbáyor-000owó orí ilé
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ilé
èdè Yorùbáyor-000owó orí ilé-iṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ilé-iṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìlò èbúté
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìlò-èbúté
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìrọwó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìrọwó
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìṣeǹkanjáde
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìṣeǹkanjáde
èdè Yorùbáyor-000owó oríi sọ̀wédowó ilé-ìfìwéránṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-oríi sọ̀wédowó-ilé-ìfìwéránṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó oríi tán-ùn kan
èdè Yorùbáyor-000owó-oríi tán-ùn kan
èdè Yorùbáyor-000owó oríi tara ẹni
èdè Yorùbáyor-000owó-oríi tara-ẹni
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìwọléjáde ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìwọléjáde-ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó orí ìyàwó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ìyàwó
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdè
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdè
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdè Àmẹ́ríkà
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdèe Àmẹ́ríkà
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdèe Faransé
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdèe Faransé
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdèe Gẹ̀ẹ́sì
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdèe Gẹ?̀ẹ́sì
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdèe Jámánì
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdèe Jámánì
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdèe Jèpáànì
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdèe Jèpáànì
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdè ẹlẹ́dún-ínkù iyelórí
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdè ẹlẹ́dún-ínkù iyelórí
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdèe Nàìjíríà
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdèe Nàìjíríà
èdè Yorùbáyor-000owó orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000owó-orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000owó orí lórí ìwé àṣẹ
èdè Yorùbáyor-000owó-orí lórí ìwé-àṣẹ
èdè Yorùbáyor-000owó-orí lórí ohun-ìní
èdè Yorùbáyor-000owó orí ogún
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ogún
èdè Yorùbáyor-000owó orí ohun àṣejáde
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ohun-àṣejáde
èdè Yorùbáyor-000owó orí ohun ìní
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ohun-ìní
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó orí-ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà adégóńgó
èdè Yorùbáyor-000owó orí-ọjà adégóńgó
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà àfojúsún
èdè Yorùbáyor-000owó orí-ọjà àfojúsún
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà agbàkóso
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà agbàkóso
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà àkólọsí-orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ọjà àkólọsí-orílẹ̀-èdè-mìíràn
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà aladìíyelé
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà aladìíyelé
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà anígbà
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà àpínlé
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà àpínlé
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà àṣejáde
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà àṣejáde
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà kògbọ́dọ̀dín
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà kògbọ́dọ̀dín
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọjà t’ó-nígbà
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-ọjà t’ó-nígbà
èdè Yorùbáyor-000owó orí olórí-ò-jorí
èdè Yorùbáyor-000owó-orí olórí-ò-jorí
èdè Yorùbáyor-000owó orí onípòjipò
èdè Yorùbáyor-000owó-orí onípòjipò
èdè Yorùbáyor-000owó orí ọrọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó-orí ọrọ̀
èdè Yorùbáyor-000owó orí oṣooṣù
èdè Yorùbáyor-000owó-orí oṣooṣù
èdè Yorùbáyor-000owó orí owó àkólélórí
èdè Yorùbáyor-000owó-orí owó-àkólélórí
èdè Yorùbáyor-000owó orí pàtó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí pàtó
èdè Yorùbáyor-000owó-orí-sísan-yíyẹrafún
èdè Yorùbáyor-000owó ọ́rọ́ọlá
èdè Yorùbáyor-000ọwọ-ọ̀sán
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ọ̀sán
èdè Yorùbáyor-000owóo sàráà
èdè Yorùbáyor-000owóo-sàráà
èdè Yorùbáyor-000owóo Sàró
èdè Yorùbáyor-000owóo-Sàró
èdè Yorùbáyor-000owó ọsẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-ọ̀sẹ̀
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́ aládèéhùn
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́ aláròóbọ̀ọ mádàámidófò
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́-aláròóbọ̀ọ mádàámidófò
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́-àmúrelé
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́ ojúmọ́
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́-ojúmọ́
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́ óṣèwọ
èdè Yorùbáyor-000owóoṣẹ́-óṣèwọ
èdè Yorùbáyor-000??ọwọ́ òsì
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ òsì
èdè Yorùbáyor-000owóo ṣílè
èdè Yorùbáyor-000owóo-ṣílè
èdè Yorùbáyor-000owó òṣìṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-òṣìṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́ òṣìṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000ọ̀wọ́-òṣìṣẹ́ agbowó-pọ́ọ́kú
èdè Yorùbáyor-000owó oṣù
èdè Yorùbáyor-000owó-oṣù
èdè Yorùbáyor-000owó oṣù òṣìṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó-oṣù òṣìṣẹ́
èdè Yorùbáyor-000owó oṣùọ́yà
Ibibioibb-000ọwọọt
èdè Yorùbáyor-000ọwọ́ ọ̀tá
èdè Yorùbáyor-000owóo tákàdá
èdè Yorùbáyor-000owóo-tákàdá
èdè Yorùbáyor-000owóo tákàdá afàya
èdè Yorùbáyor-000owóo ti wa


PanLex

PanLex-PanLinx