PanLinx

Hànyǔcmn-003lei1 na2 hu2
Hànyǔcmn-003lei1 nai4 di2 ka3 er3
Hànyǔcmn-003lei1 nei4 di2 ka3 er2
Hànyǔcmn-003lei1 nei4 pu3 lei2 wa3 er3
Hànyǔcmn-003lei1 nei4 pu3 li4 wen2
Hànyǔcmn-003lei1 pang2
Hànyǔcmn-003lei1 qi2 shan1 sui4 dao4
Hànyǔcmn-003lei1 rang4 de2 fu2 hao4
Hànyǔcmn-003lei1 sha1
Hànyǔcmn-003lei1 sha1 te4 lie4 yuan2 li3
Hànyǔcmn-003lei1 si1 teng2 bao3
Hànyǔcmn-003lei1 si3
Anshun-Gelaogqu-001lei.1 tu.5
Hànyǔcmn-003lei1 wo4 ku4 sen1
Hànyǔcmn-003lei1 wo4 ku4 sen1 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4
Hànyǔcmn-003lei1 xia4 te4 lie4
Dafang-Gelaoaou-000lei.2
Anshun-Gelaogqu-001lei.2
Hànyǔcmn-003lei2
gwong2dung1 wa2yue-003lei2
Tien-paozyg-000lëi²¹
Liuxiang Jiongnaipnu-001l̥ei₂₂
Hànyǔcmn-003lei2 a1 er3 cheng2
Hànyǔcmn-003lei2 ao4 bo1 er3 di2 na4
Hànyǔcmn-003lei2 ao4 bo1 er3 di2 na4 zi4 ran2 yan2 jiu1 de2 guo2 ke1 xue2 yuan4
Hànyǔcmn-003lei2 bao4
Hànyǔcmn-003lei2 bao4 qian2 de5 men4 re4
Hànyǔcmn-003lei2 bao4 yu3
Hànyǔcmn-003lei2 bao4 yun2
Hànyǔcmn-003lei2 bo1
Hànyǔcmn-003lei2 bo1 xian4
Hànyǔcmn-003lei2 bu4 ni2 ke4
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-chi1-ai4-ssu1
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-chi1-lo4-k’o3
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-chi1-ssu1-ch’i2-lu4
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-chi2-ch’i2-k’a3-ssu1
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-ching1-ling2
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-ch’iu1
Hànyǔcmn-003lei2 da2
Hànyǔcmn-003lei2da2
Hànyǔcmn-003lei2 da2 liao4 wei4 ji4
Hànyǔcmn-003lei2 da2 she4 bei4
Hànyǔcmn-003lei2 da2 shi4 bo1 qi4
Hànyǔcmn-003lei2 da2 tu2
Hànyǔcmn-003lei2 da2 wang3
Hànyǔcmn-003lei2 da2 xi4 tong3
Hànyǔcmn-003lei2 da2 yu4 jing3 jie1 shou1 qi4
Hànyǔcmn-003lei2 da2 zhan4
Hànyǔcmn-003lei2 da2 zhao4 pian4
Hànyǔcmn-003lei2 dan1 hao4
Hànyǔcmn-003lei2 de2 hou4
Hànyǔcmn-003lei2 de2 meng2 de2
Hànyǔcmn-003lei2 di2
Hànyǔcmn-003lei2 dian4
Hànyǔcmn-003lei2dian4
Hànyǔcmn-003lei2 dian4 niao3
Hànyǔcmn-003lei2 ding1
Hànyǔcmn-003lei2 ding1 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4
Hànyǔcmn-003lei2 ding4 wu3 shi4
Hànyǔcmn-003lei2 dong1 da2 dao3
Hànyǔcmn-003lei2 dun4 xiu1 yi1 te4
Hànyǔcmn-003lei2 en1
Hànyǔcmn-003lei2 en1 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4
Hànyǔcmn-003lei2 er3 jiao4 pai4
Hànyǔcmn-003lei2 er3 shi4 zong1 he2 zheng4
Hànyǔcmn-003lei2 feng1
Hànyǔcmn-003lei2 gai4 pei4 le4 ge1 qu3
Hànyǔcmn-003lei2 gen1 si1 bao3
Hànyǔcmn-003lei2 gong1
Hànyǔcmn-003lei2 guan3
Hànyǔcmn-003lei2 gui3
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-hsi1-la1-mu3
Hànyǔcmn-003lei2 ji2
Hànyǔcmn-003lei2 ji2 de2 fu1
Hànyǔcmn-003lei2 ji2 mi3 lei1
Hànyǔcmn-003lei2 jie2 pu3 ta3 yi1 pu3 ai1 er3 duo1 an1
Hànyǔcmn-003lei2 jing1 ling2
Hànyǔcmn-003lei2 ke4 la1 mu3 chu1 ban3 she4
Hànyǔcmn-003lei2 ke4 lin2 hao2 sen1
Hànyǔcmn-003lei2 ke4 ya3 wei2 ke4
Hànyǔcmn-003lei2 ke4 ya3 wei4 ke4
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-kung1
Hànyǔcmn-003lei2 la1 dao3
Hànyǔcmn-003lei2 lei2
Hànyǔcmn-003lei2 li3 er3 dun4
Hànyǔcmn-003lei2 li4 feng1 xing2
Hànyǔcmn-003lei2 man4 xiong1 di4
Hànyǔcmn-003lei2 man4 xiong1 di4 kong4 gu3 gong1 si1
Hànyǔcmn-003lei2 meng2
Hànyǔcmn-003lei2 meng2 de2
Hànyǔcmn-003lei2 ming2
Hànyǔcmn-003lei2 ming2 ban1 de5 long2 long2 sheng1
Hànyǔcmn-003lei2 ming2 dun4 lan2 de2 gong1 si1
Hànyǔcmn-003lei2 mu3 sha1 yi1 de2
Hànyǔcmn-003lei2 na4 ta3 tai4 ba1 er3 di2
Hànyǔcmn-003lei2 nei4 ma3 ge2 li4 te4
Hànyǔcmn-003lei2 ni2 ti4 ding1
Hànyǔcmn-003lei2 niao3
Hànyǔcmn-003lei2 niao3 shen2 ji1 dui4
Hànyǔcmn-003lei2 niao3 shu3
Hànyǔcmn-003lei2 nuo4
Hànyǔcmn-003lei2 nuo4 a5
Hànyǔcmn-003lei2 nuo4 che1 dui4
Hànyǔcmn-003lei2 nuo4 ka3 che1
Hànyǔcmn-003lei2 nuo4 shu4
Hànyǔcmn-003lei2 nuo4 zi1 shu3
Hànyǔcmn-003lei2 ou1
Hànyǔcmn-003lei2 ren2
Hànyǔcmn-003lei2 ruo4
Hànyǔcmn-003lei2 shan1
Hànyǔcmn-003lei2 shan1 xian4
Hànyǔcmn-003lei2 shan3
Hànyǔcmn-003lei2 she4
Hànyǔcmn-003lei2 she4 bi3
Hànyǔcmn-003lei2 she4 yin4 biao3 ji1
Hànyǔcmn-003lei2 she4 ying3 die2
Hànyǔcmn-003lei2 shen2 gong1 si1
Hànyǔcmn-003lei2 shen2 zhi1 chui2
Hànyǔcmn-003lei2 shen2 zhi1 chui2 yin3 qing2
Hànyǔcmn-003lei2 sheng1
Hànyǔcmn-003lei2 sheng1 da4 yu3 dian3 xiao3
Hànyǔcmn-003lei2 tai2
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-tien4-ch’iu2
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-tien4-pan1-ma3
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-tien4-shou4
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei2-tien4-yün2
Hànyǔcmn-003lei2 ting2
Hànyǔcmn-003lei2 tong2
Hànyǔcmn-003lei2 xie4
Hànyǔcmn-003lei2 ya4 er3
Hànyǔcmn-003lei2 ye1 si1
Hànyǔcmn-003lei2 ying2
Hànyǔcmn-003lei2 yu3
Hànyǔcmn-003lei2 zhen4 yu3
Hànyǔcmn-003lei2 zhou1
Hànyǔcmn-003lei2 zhou1 ban4 dao3
Hànyǔcmn-003lei2 zhou1 shi4
Hànyǔcmn-003lei2 zhui5
Hànyǔcmn-003lei2 zu3
Hànyǔcmn-003lei3
Tien-paozyg-000lëi³¹
Hànyǔcmn-003lei3 ci4
Hànyǔcmn-003lei3 fan4
Hànyǔcmn-003lei3 ji1
Hànyǔcmn-003lei3 ji1 bai3 fen1 bi3
Hànyǔcmn-003lei3 ji1 fen1 bu4 han2 shu4
Hànyǔcmn-003lei3 ji1 jiang3 jin1
Hànyǔcmn-003lei3 ji2 nuo2 · shi3 pai4 ke4 te4
Hànyǔcmn-003lei3 ji4
Hànyǔcmn-003lei3 ji4 du3 zhu4
Hànyǔcmn-003lei3 ji4 jin1 e2
Hànyǔcmn-003lei3 ji4 zhe2 jiu4
Hànyǔcmn-003lei3 jia1
Hànyǔcmn-003lei3 jin4
Hànyǔcmn-003lei3 jin4 suo3 de2 shui4
Hànyǔcmn-003lei3 lei3
Hànyǔcmn-003lei3 luo4
Hànyǔcmn-003lei3 ni1 qi2 wei2 ge2
Hànyǔcmn-003lei3 qie1 er3 ka3 xun4
Hànyǔcmn-003lei3 qiu2
Hànyǔcmn-003lei3 si1 bian1
Anshun-Gelaogqu-001lei.3 tau.2
Hànyǔcmn-003lei3 yang2
Hànyǔcmn-003lei3 yang2 shi4
Hànyǔcmn-003lei4
gwong2dung1 wa2yue-003lei4
Nongʼanzyg-008lei⁴³
Nongzyg-004leːi⁴⁵
Hànyǔcmn-003lei4 ai2
Hànyǔcmn-003lei4 bi2 ju1
Hànyǔcmn-003lei4 bi2 ju1 bo2 ke4 shi4 jun4
Hànyǔcmn-003lei4 bi3
Hànyǔcmn-003lei4 bi3 fa3
Hànyǔcmn-003lei4 bi3 tui1 li3
Hànyǔcmn-003lei4 bie2
Hànyǔcmn-003lei4 bing4 du2
Hànyǔcmn-003lei4 di4 xing2 xing1
Hànyǔcmn-003lei4 ding1
Hànyǔcmn-003lei4 fan4 te4
Hànyǔcmn-003lei4 feng1 shi1 xing4 guan1 jie2 yan2
Hànyǔcmn-003lei4gu3
Hànyǔcmn-003lei4 gu4 chun2
Hànyǔcmn-003lei4 hen2
Hànyǔcmn-003lei4 hu1
Hànyǔcmn-003lei4 hu2 luo2 bo5 su4
Hànyǔcmn-003lei4 hua4
Hànyǔcmn-003lei4 huo2 r5
Hànyǔcmn-003lei4 jia1 qi4
Hànyǔcmn-003lei4 jiao3
Hànyǔcmn-003lei4 jin1 shu3
Hànyǔcmn-003lei4 jin4 shui4 zhi4
Wei²-Shi⁴ P’in¹-yin¹cmn-011Lei4-ku3-hai3-kuei1
Hànyǔcmn-003lei4 kua3
Dafang-Gelaoaou-000lei.4 lau.2
Hànyǔcmn-003lei4 le5
Hànyǔcmn-003lei4 ming2 tian1 ti3
Hànyǔcmn-003lei4 ming2 xing2 xing1
Hànyǔcmn-003lei4 mu4
Dafang-Gelaoaou-000lei.4 ne.2
Hànyǔcmn-003lei4 pao4 zhen3 bing4 du2
Hànyǔcmn-003lei4 pian1
Hànyǔcmn-003lei4 ren2
Hànyǔcmn-003lei4 ren2 lei4
Hànyǔcmn-003lei4 ren2 yuan2
Hànyǔcmn-003lei4 shu1
Hànyǔcmn-003lei4 shui3
Hànyǔcmn-003lei4 si3
Hànyǔcmn-003lei4 si3 le5
Hànyǔcmn-003lei4 si4
Hànyǔcmn-003lei4si4
Hànyǔcmn-003lei4 si4 de5
Hànyǔcmn-003lei4 si4 dian3
Hànyǔcmn-003lei4 si4 qi4 guan1
Hànyǔcmn-003lei4 si4 shang1 ye4 yin4 shua4 pin3
Hànyǔcmn-003lei4 si4 wu4
Hànyǔcmn-003lei4 si4 yu2 bu4 zhang3
Hànyǔcmn-003lei4 si4 yu2 ci3
Hànyǔcmn-003lei4 tai2
Hànyǔcmn-003lei4 tui1
Hànyǔcmn-003lei4 tui1 de5
Hànyǔcmn-003lei4 tui1 fa3
Hànyǔcmn-003lei4 tui1 zhi4 du4
Hànyǔcmn-003lei4 wang1 wang1
Hànyǔcmn-003lei4 wu1 qi2
Hànyǔcmn-003lei4 xi1 fei2
Hànyǔcmn-003lei4 xian4
Hànyǔcmn-003lei4 xing1 ti3
Hànyǔcmn-003lei4 xing2
Hànyǔcmn-003lei4 xing2 lun4
Hànyǔcmn-003lei4 xing2 ming2 cheng1
Hànyǔcmn-003lei4 ye4
Hànyǔcmn-003lei4 yin1
Hànyǔcmn-003lei4 yu3 ci2 dian3
Hànyǔcmn-003lei4 yun4
Hànyǔcmn-003lei4 zhu1
Hànyǔcmn-003lei5
gwong2dung1 wa2yue-003lei5
Yangzhouzyg-002lei⁵³
gwong2dung1 wa2yue-003lei5 jyu4 lung4
gwong2dung1 wa2yue-003lei5 jyu4 wong4
gwong2dung1 wa2yue-003lei6
gwong2dung1 wa2yue-003lei6 gei1 aa3
gwong2dung1 wa2yue-003lei6 ngaa4 jyu4
gwong2dung1 wa2yue-003lei6 ou3 lou6
catalàcat-000Leia
češtinaces-000Leia
Cymraegcym-000Leia
Englisheng-000Leia
Esperantoepo-000Leia
españolspa-000Leia
portuguêspor-000Léia
Faka Futunafud-000leia
Opaoopo-000leia
Orokolooro-000leia
Uaripiuar-000leia
Keuroxeu-000leia
occitanoci-000lèia
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000lēʻia
Hellēnikḗgrc-001’leia
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000lei ʻāʻī
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000leiʻāʻī
Hànyǔcmn-003lèiái
Hànyǔcmn-003lèi ái liú
Hànyǔcmn-003lèi ái liú zōng hé zhēng
Nourmaundxno-000lei ajugé
euskaraeus-000leial
occitanoci-000leial
Nourmaundxno-000leial
'eüṣkaraeus-002le’ial
occitanoci-000leialament
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000lei aliʻi
Romantfro-000leialment
Nourmaundxno-000leialment
Talossantzl-000leialtà
euskaraeus-000leialtasun
euskaraeus-000leialtasunik ez
occitanoci-000leialtat
portuguêspor-000LEIAME
Gutiska razdagot-002lei£an
nynorsknno-000leiande spørsmål
Englisheng-000Leianokladi
lengua lumbardalmo-000Leianokladi
Nourmaundxno-000lei antive
catalàcat-000Leia Organa
danskdan-000Leia Organa
Englisheng-000Leia Organa
suomifin-000Leia Organa
françaisfra-000Leia Organa
magyarhun-000Leia Organa
Nederlandsnld-000Leia Organa
bokmålnob-000Leia Organa
românăron-000Leia Organa
españolspa-000Leia Organa
svenskaswe-000Leia Organa
Türkçetur-000Leia Organa


PanLex

PanLex-PanLinx