PanLinx

ʻōlelo Hawaiʻihaw-000
hāpuʻupuʻu
Englisheng-000bumpy
Englisheng-000forest growth
Englisheng-000mound
Englisheng-000obscure
Englisheng-000pimpled
Englisheng-000rough
Englisheng-000sweet_potato sprouts
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ahu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000aʻuaʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000halahala
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hapakuʻe
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000haʻapuʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hea
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000holu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻolua
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻopupū
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻopuʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hoʻāhiahi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāwaʻe
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāwaʻewaʻe
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāʻapuʻapu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hāʻupuʻupu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000hīkapalalē
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kukuku
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kālualua
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kīwaʻawaʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kōliʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kōliʻuliʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000kūkū
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000lau nahele
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000lualua
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000maka pōniuniu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000mālualua
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000namu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000palalē
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000palaweka
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pano
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000panopano
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pinao
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000poahi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000poehi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pohihihi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pohihiu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000powehi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000puʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000puʻu lepo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000puʻu pele
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000puʻupuʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pākalakala
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pālailai
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pālaueka
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pālauweka
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pōahiahi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pōehiehi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pōhihi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pōnalo
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000pōwehiwehi
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000āhiahia
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000āhua
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻahaʻaha
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻakūʻakū
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻanapuʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻaʻaki
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻaʻohe keʻe
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻeʻaʻeʻa
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻuluhaku
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻuʻuluhaku
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻāholehole
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻālualua
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻāpuʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻāpuʻupuʻu
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻōkuhekuhe
ʻōlelo Hawaiʻihaw-000ʻōpuʻupuʻu


PanLex

PanLex-PanLinx