PanLinx

gwong2dung1 wa2yue-003
wai3
U+art-25421726
U+art-25423EF7
U+art-25425CC0
U+art-25427B28
U+art-2543540
U+art-2543707
U+art-25437EA
U+art-2543B29
U+art-2543DC9
U+art-2544095
U+art-2544646
U+art-2544BB9
U+art-2544C81
U+art-2544D73
U+art-25453DE
U+art-25454D5
U+art-2545582
U+art-254559F
U+art-2545612
U+art-2545666
U+art-2545696
U+art-254589B
U+art-2545B12
U+art-2545B48
U+art-2545C09
U+art-2545D54
U+art-2545D8E
U+art-2545FBB
U+art-254605A
U+art-2546167
U+art-2546170
U+art-25461C0
U+art-25466B3
U+art-2546CCB
U+art-2546FCA
U+art-25471A8
U+art-254729A
U+art-2547369
U+art-254754F
U+art-25477BA
U+art-2547859
U+art-25478A8
U+art-25478D1
U+art-25479FD
U+art-2547A62
U+art-2547F7B
U+art-2547FD9
U+art-2547FFD
U+art-2548143
U+art-2548294
U+art-254835F
U+art-254840E
U+art-254851A
U+art-2548588
U+art-2548589
U+art-25485EF
U+art-25487B1
U+art-254893D
U+art-2548AF1
U+art-254942C
U+art-2549728
U+art-2549927
U+art-2549935
U+art-2549956
U+art-2549CDA
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000
普通话cmn-000𡜦
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001
國語cmn-001𡜦
國語cmn-001𧬨
Hànyǔcmn-003ai2
Hànyǔcmn-003chuang2
Hànyǔcmn-003gai1
Hànyǔcmn-003gai4
Hànyǔcmn-003gui4
Hànyǔcmn-003hua4
Hànyǔcmn-003huai4
Hànyǔcmn-003hui1
Hànyǔcmn-003hui3
Hànyǔcmn-003hui4
Hànyǔcmn-003huo4
Hànyǔcmn-003huì
Hànyǔcmn-003huò
Hànyǔcmn-003huǐ
Hànyǔcmn-003ji1
Hànyǔcmn-003juan4
Hànyǔcmn-003jue2
Hànyǔcmn-003kai3
Hànyǔcmn-003kuai4
Hànyǔcmn-003kui4
Hànyǔcmn-003mo4
Hànyǔcmn-003nei3
Hànyǔcmn-003něi
Hànyǔcmn-003quan1
Hànyǔcmn-003quan2
Hànyǔcmn-003shuai1
Hànyǔcmn-003wai4
Hànyǔcmn-003wei1
Hànyǔcmn-003wei2
Hànyǔcmn-003wei3
Hànyǔcmn-003wei4
Hànyǔcmn-003wei4 yu4
Hànyǔcmn-003wèi
Hànyǔcmn-003wēi
Hànyǔcmn-003wěi
Hànyǔcmn-003ye4
Hànyǔcmn-003yi2
Hànyǔcmn-003yi3
Hànyǔcmn-003yi4
Hànyǔcmn-003yu4
Hànyǔcmn-003yue1
Hànyǔcmn-003yue3
Hànyǔcmn-003yun4
Hànyǔcmn-003yué
Hànyǔcmn-003
Hànyǔcmn-003yùn
Englisheng-000abundant
Englisheng-000afraid of
Englisheng-000anger
Englisheng-000assuage
Englisheng-000avoid
Englisheng-000awe
Englisheng-000belch
Englisheng-000bright
Englisheng-000calm
Englisheng-000clouding
Englisheng-000comfort
Englisheng-000conceal
Englisheng-000console
Englisheng-000cover
Englisheng-000cushion
Englisheng-000decline
Englisheng-000deep
Englisheng-000dirty
Englisheng-000dread
Englisheng-000elegant
Englisheng-000expansive
Englisheng-000fall
Englisheng-000fear
Englisheng-000feed
Englisheng-000filthy
Englisheng-000fine
Englisheng-000fishing net
Englisheng-000flourishing
Englisheng-000girlish
Englisheng-000hide
Englisheng-000high
Englisheng-000ill
Englisheng-000immoral
Englisheng-000intelligence
Englisheng-000intelligent
Englisheng-000iron
Englisheng-000luxuriant
Englisheng-000military rank
Englisheng-000minute
Englisheng-000net
Englisheng-000obscene
Englisheng-000officer
Englisheng-000ornamental
Englisheng-000press
Englisheng-000rage
Englisheng-000raise
Englisheng-000relieve
Englisheng-000respect
Englisheng-000revere
Englisheng-000reverence
Englisheng-000ringing
Englisheng-000rough
Englisheng-000same as
Englisheng-000sharp
Englisheng-000short
Englisheng-000shun
Englisheng-000sick
Englisheng-000soothe
Englisheng-000sow
Englisheng-000spacious
Englisheng-000spread
Englisheng-000steamed bread
Englisheng-000stony ground
Englisheng-000taboo
Englisheng-000thick
Englisheng-000unclean
Englisheng-000unhappy
Englisheng-000vast
Englisheng-000vile
Englisheng-000vomit
Englisheng-000wanton
Englisheng-000weaken
Englisheng-000whir
Englisheng-000wicked
Englisheng-000wilt
Englisheng-000wise
Englisheng-000wither
Englisheng-000woolen fabric
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
客家話hak-000
Hagfa Pinyimhak-002fi3
Hagfa Pinyimhak-002fi5
Hagfa Pinyimhak-002fui3
Hagfa Pinyimhak-002fui5
Hagfa Pinyimhak-002fui6
Hagfa Pinyimhak-002je5
Hagfa Pinyimhak-002jun5
Hagfa Pinyimhak-002koi3
Hagfa Pinyimhak-002kui1
Hagfa Pinyimhak-002kui3
Hagfa Pinyimhak-002kwai5
Hagfa Pinyimhak-002nui3
Hagfa Pinyimhak-002oi1
Hagfa Pinyimhak-002oi5
Hagfa Pinyimhak-002run5
Hagfa Pinyimhak-002tong5
Hagfa Pinyimhak-002tung5
Hagfa Pinyimhak-002ve5
Hagfa Pinyimhak-002voi1
Hagfa Pinyimhak-002voi5
Hagfa Pinyimhak-002vui3
Hagfa Pinyimhak-002vui5
Hagfa Pinyimhak-002wai1
Hagfa Pinyimhak-002wai5
Hagfa Pinyimhak-002we1
Hagfa Pinyimhak-002we2
Hagfa Pinyimhak-002we5
Hagfa Pinyimhak-002wi1
Hagfa Pinyimhak-002wi3
Hagfa Pinyimhak-002wi5
Hagfa Pinyimhak-002woi1
Hagfa Pinyimhak-002woi3
Hagfa Pinyimhak-002woi5
Hagfa Pinyimhak-002woi6
Hagfa Pinyimhak-002wui1
Hagfa Pinyimhak-002wui2
Hagfa Pinyimhak-002wui3
Hagfa Pinyimhak-002wui5
Hagfa Pinyimhak-002wui6
Hagfa Pinyimhak-002wut7
Hagfa Pinyimhak-002ye5
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
客家话hak-006
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
日本語jpn-000
Nihongojpn-001ai
Nihongojpn-001akarui
Nihongojpn-001areru
Nihongojpn-001dai
Nihongojpn-001e
Nihongojpn-001echi
Nihongojpn-001etsu
Nihongojpn-001habataki
Nihongojpn-001hinoshi
Nihongojpn-001i
Nihongojpn-001kai
Nihongojpn-001kashikomaru
Nihongojpn-001kashikoshi
Nihongojpn-001ke
Nihongojpn-001kegare
Nihongojpn-001kegareru
Nihongojpn-001kei
Nihongojpn-001ki
Nihongojpn-001kusamura
Nihongojpn-001modaeru
Nihongojpn-001nageku
Nihongojpn-001nagusameru
Nihongojpn-001nagusami
Nihongojpn-001nagusamu
Nihongojpn-001nikumu
Nihongojpn-001nosu
Nihongojpn-001ochi
Nihongojpn-001oou
Nihongojpn-001osaeru
Nihongojpn-001osoreru
Nihongojpn-001otokoyomoki
Nihongojpn-001sai
Nihongojpn-001satoi
Nihongojpn-001se
Nihongojpn-001shakuri
Nihongojpn-001shigeru
Nihongojpn-001shiroari
Nihongojpn-001ueru
Nihongojpn-001utsu
Nihongojpn-001wachi
Nihongojpn-001wai
Nihongojpn-001watsu
Nihongojpn-001yasunjiru
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
한국어kor-000
Hangungmalkor-001el
Hangungmalkor-001hway
Hangungmalkor-001hye
Hangungmalkor-001hyey
Hangungmalkor-001oy
Hangungmalkor-001wi
Hangungmalkor-001wul
Hangungmalkor-001yey
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
韓國語kor-002
Latina Novalat-003Artemisia japonica
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
晚期中古漢語ltc-000
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002huèi
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002qiuət
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002qiuə̀i
dhɑng djhiɛu xɑ̀n ngiǔltc-002qyiɛ̀
tiếng Việtvie-000cói
tiếng Việtvie-000oẹ
tiếng Việtvie-000
tiếng Việtvie-000uế
tiếng Việtvie-000ỏi
tiếng Việtvie-000ủi
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
𡨸儒vie-001
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000
廣東話yue-000𡜦
廣東話yue-000𣻷
廣東話yue-000𥳀
廣東話yue-000𧬨
gwong2dung1 wa2yue-003faai3
gwong2dung1 wa2yue-003fui3
gwong2dung1 wa2yue-003hoi2
gwong2dung1 wa2yue-003jyut3
gwong2dung1 wa2yue-003jyut6
gwong2dung1 wa2yue-003kui2
gwong2dung1 wa2yue-003kut3
gwong2dung1 wa2yue-003kwui2
gwong2dung1 wa2yue-003kwut3
gwong2dung1 wa2yue-003kyun4
gwong2dung1 wa2yue-003kyut3
gwong2dung1 wa2yue-003leoi5
gwong2dung1 wa2yue-003loi5
gwong2dung1 wa2yue-003neoi5
gwong2dung1 wa2yue-003ngaat6
gwong2dung1 wa2yue-003ngai4
gwong2dung1 wa2yue-003ngoi4
gwong2dung1 wa2yue-003ngoi6
gwong2dung1 wa2yue-003noi5
gwong2dung1 wa2yue-003oi4
gwong2dung1 wa2yue-003seoi1
gwong2dung1 wa2yue-003to5
gwong2dung1 wa2yue-003tong3
gwong2dung1 wa2yue-003waai1
gwong2dung1 wa2yue-003waai3
gwong2dung1 wa2yue-003waai6
gwong2dung1 wa2yue-003wai1
gwong2dung1 wa2yue-003wai2
gwong2dung1 wa2yue-003wai4
gwong2dung1 wa2yue-003wai5
gwong2dung1 wa2yue-003wai6
gwong2dung1 wa2yue-003wan6
gwong2dung1 wa2yue-003wat1
gwong2dung1 wa2yue-003wat3
gwong2dung1 wa2yue-003wui1
gwong2dung1 wa2yue-003wui2
gwong2dung1 wa2yue-003wui3
gwong2dung1 wa2yue-003wui6
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004
广东话yue-004𡜦
广东话yue-004𣻷
广东话yue-004𥳀


PanLex

PanLex-PanLinx