PanLinx

Gouroudjm-001
máná
Najambadbu-000kî: mà
Najambadbu-000kîː
tombo sodbu-001dáá nɛ
Walodbw-000mbàrûː
Walodbw-000m̀bàrû wò
jàmsǎydjm-000mana
jàmsǎydjm-000manale
jàmsǎydjm-000mánà
jàmsǎydjm-000máná lé
Tabidjm-002kǔmnɔ̀
Benidjm-003mànî:
Benidjm-003mànîː
Perge Tegudjm-004kû:
Mombodmb-001kó:ló
Togo-Kandtk-002árá kûⁿ
Yorno-Sodts-001dárⁿá bá:
Yorno-Sodts-001kû: bá:
Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwadtt-000kǔmnò
yàndà-dòmdym-000tɛ́mbɛ̀ bà
Englisheng-000above
Englisheng-000overhead
françaisfra-000en haut
nàŋ-dàmánzz-000tɛ́mbɛ̀
nàŋ-dàmánzz-000tɛ́mbɛ̀ gà


PanLex

PanLex-PanLinx