PanLinx

Bendebdp-000
lo
Bendebdp-000tulo
Ekibenabez-000itulo
Ekibenabez-000lo
Bondeibou-000sisiza
Bondeibou-000usisiza
Rukigacgg-000eitiro
Rukigacgg-000tiro
Kwerecwe-000hongo
Kwerecwe-000nhongo
Doedoe-000dongo
Doedoe-000ndongo
Englisheng-000sleep
Fipafip-000utulo
Fipafip-000uutulo
Gwenogwe-000mario
Gwenogwe-000rio
Gweregwr-000dolo
Gweregwr-000ndolo
Hangazahan-000itiro
Hangazahan-000tiro
Hahaq-000itiro
Hahaq-000tiro
Hayahay-000lo
Hayahay-000otulo
Heheheh-000itulo
Heheheh-000lo
Sizakiikz-001ndoro
Sizakiikz-001zindoro
Kiboshojmc-001jio
Kiboshojmc-001majio
Kĩkambakam-000Ioo
Kĩkambakam-000oo
Kamikcu-000hongo
Kamikcu-000nhongo
Kutukdc-000tolo
Kutukdc-000utolo
Kereweked-000entilo
Kereweked-000tilo
Kimbukiv-000doolo
Kimbukiv-000indoolo
Kisikiz-000gʼhopi
Kisikiz-000ngʼhopi
Kishambaaksb-000sisiza
Kishambaaksb-000usisiza
Kuriakuj-000chitero
Kuriakuj-000ichitero
Kuria Tarimekuj-001chitero
Kuria Tarimekuj-001ichitero
Kwayakya-000gintiro
Kwayakya-000tiro
Kɨlaangilag-000ntulo
Kɨlaangilag-000tulo
Lambyalai-000tulo
Lambyalai-000utulo
Saamialsm-000dolo
Saamialsm-000endolo
Olugandalug-000otulo
Olugandalug-000tulo
Malilamgq-000tulo
Malilamgq-000utulo
Mambwemgr-000tulo
Mambwemgr-000utulo
Mandamgs-000gono
Mandamgs-000lugono
Matengomgv-000gonu
Matengomgv-000lugonu
Matumbimgw-000gono
Matumbimgw-000lugono
Mpotompa-000gʼono
Mpotompa-000lugʼono
Mweramwe-000litulo
Mweramwe-000tulo
Chimweramwe-001gono
Chimweramwe-001lugono
Nyamwangamwn-000tulo
Nyamwangamwn-000utulo
Masabamyx-000liloo
Masabamyx-000loo
Ndengerekondg-000gono
Ndengerekondg-000lugono
ichiindalindh-000tulo
ichiindalindh-000utulo
Ndarindh-001tulo
Ndarindh-001utulo
Ndambandj-000gʼonju
Ndambandj-000ngʼonju
Ngoningo-000gono
Ngoningo-000lugono
Kingulungp-000ntongo
Kingulungp-000tongo
Nyihanih-000tulo
Nyihanih-000utulo
Nilambanim-000doolo
Nilambanim-000ndoolo
Ngindonnq-000gono
Ngindonnq-000lugono
Nyambonow-000otulo
Nyambonow-000tulo
Runyankorenyn-000gwejegyera
Runyankorenyn-000okugwejegyera
Runyoronyo-000byama
Runyoronyo-000kubyama
Nyakyusa-Ngondenyy-000tulo
Nyakyusa-Ngondenyy-000utulo
Pangwapbr-000khukona itulo
Pangwapbr-000kona itulo
Pimbwepiw-000tulo
Pimbwepiw-000utulo
Pogolopoy-000mpota
Pogolopoy-000pota
Karareg-000chindilo
Karareg-000ndilo
Rungwarnw-000tulo
Rungwarnw-000utulo
Lungwarnw-001tulo
Lungwarnw-001utulo
Kihoromborof-000matio
Kihoromborof-000tio
Lugururuf-000gono
Lugururuf-000lugono
Rufijirui-000gono
Rufijirui-000lugono
Kirundirun-000amatiro
Kirundirun-000tiro
Kiruwarwk-000nruo
Kiruwarwk-000ruo
Safwasbk-000tulo
Safwasbk-000utulo
Ishisangusbp-000itulo
Ishisangusbp-000lo
Shubisuj-000itiro
Shubisuj-000tiro
Kiswahiliswh-000usingizi
Subasxb-000sentero
Tharakathk-000gukoma
Tharakathk-000koma
Vinzavin-000itilo
Vinzavin-000tilo
Kyivunjovun-000mar^oe
Kyivunjovun-000r^oe
Wanjiwbi-000lu
Wanjiwbi-000tulu
Bunguwun-000tulo
Bunguwun-000utulo
Wunguwun-001tulo
Wunguwun-001utulo
Lusogaxog-000kutenduka
Lusogaxog-000tenduka
Yaoyao-000gono
Yaoyao-000lugono
Zaramozaj-000tulo
Zaramozaj-000utulo
Zanakizak-000ezitiro
Zanakizak-000tiro
Kingazga-000itulu
Kingazga-000lu
Zinzazin-000itiro
Zinzazin-000tiro
Zigulaziw-000ntongo
Zigulaziw-000tongo


PanLex

PanLex-PanLinx