PanLinx

Rufijirui-000
kutaba
Bendebdp-000hamba
Bendebdp-000kuhamba
Ekibenabez-000hilila
Ekibenabez-000kuhilila
Ekibenabez-000kuvopa
Ekibenabez-000kuvwopa
Ekibenabez-000opa
Ekibenabez-000vopa
Bondeibou-000funga
Bondeibou-000funga kwa uzigi
Bondeibou-000kufunga
Bondeibou-000kufunga kwa uzigi
Bondebou-001funga kwa uzigi
Bondebou-001kanta
Bondebou-001kufunga kwa uzigi
Bondebou-001kukanta
Bondebou-001kuzingiza
Bondebou-001zingiza
Rukigacgg-000okusiba
Rukigacgg-000okutetema
Rukigacgg-000siba
Rukigacgg-000tetema
Chukacuh-000kwoba
Chukacuh-000kwoba na mukanda
Chukacuh-000oba
Chukacuh-000oba na mukanda
Kwerecwe-000funga
Kwerecwe-000kufunga
Kwerecwe-000kutapatapa
Kwerecwe-000tapatapa
Kitaitadav-000funga
Kitaitadav-000kufunga
Kitaitadav-000kusugusika
Kitaitadav-000sugusika
Doedoe-000funga
Doedoe-000funga na lugozi
Doedoe-000habuka
Doedoe-000kufunga
Doedoe-000kuhabuka
Kĩembuebu-000kwora
Kĩembuebu-000kwova
Kĩembuebu-000ora
Kĩembuebu-000ova
Englisheng-000fasten
Englisheng-000shiver
Englisheng-000tie
Englisheng-000tie up
Fipafip-000nyepa
Fipafip-000tetema
Fipafip-000ukunyepa
Fipafip-000ukutetema
Ekegusiiguz-000gosiba
Ekegusiiguz-000igusugwa
Ekegusiiguz-000koigusugwa
Ekegusiiguz-000siba
Gwenogwe-000dedema
Gwenogwe-000idedema
Gwenogwe-000ipfunga
Gwenogwe-000pfunga
Gweregwr-000kusiba
Gweregwr-000kutukuta
Gweregwr-000siba
Gweregwr-000tukuta
Hangazahan-000boha
Hangazahan-000kuboha
Hangazahan-000kutetemela
Hangazahan-000tetemela
Hangazahan-000ukuboha
Hahaq-000dedemela
Hahaq-000tekela
Hahaq-000ugutekela
Hahaq-000ukudedemela
Hayahay-000chundwa
Hayahay-000koma
Hayahay-000kuchundwa
Hayahay-000kukoma
Heheheh-000hudika
Heheheh-000kuvila
Heheheh-000ukuhudika
Heheheh-000ukukuvila
Heheheh-000ukuwopa
Heheheh-000wopa
Ikizuikz-000bhoha
Ikizuikz-000kobhoha
Ikizuikz-000kusingisa
Ikizuikz-000singisa
Sizakiikz-001bhoa
Sizakiikz-001bhoha
Sizakiikz-001okubhoa
Sizakiikz-001okubhoha
Sizakiikz-001okurigita
Sizakiikz-001rigita
Kimachamejmc-000finga
Kimachamejmc-000finga na kyowee
Kimachamejmc-000ifinga
Kimachamejmc-000ifinga na kyowee
Kimachamejmc-000r*er*emaa
Kiboshojmc-001funga
Kiboshojmc-001ifunga
Sihajmc-002finga
Sihajmc-002finga kwa kamb
Sihajmc-002hehema
Sihajmc-002ifinga
Sihajmc-002ifinga kwa kamb
Sihajmc-002ihehema
Kĩkambakam-000kUthIlIa
Kĩkambakam-000kwova
Kĩkambakam-000kwova na Ulii
Kĩkambakam-000ova
Kĩkambakam-000ova na Ulii
Kĩkambakam-000thIlIa
Kamba Kituikam-001kUtetema
Kamba Kituikam-001kwova
Kamba Kituikam-001ova
Kamba Kituikam-001tetema
Kamikcu-000fungilizha
Kamikcu-000gudema
Kamikcu-000koha
Kamikcu-000kufungilizha
Kamikcu-000kugudema
Kamikcu-000kukoha
Kutukdc-000gwaya
Kutukdc-000hinda
Kutukdc-000kugwaya
Kutukdc-000kuhinda
Kutukdc-000taza
Chimakondekde-000hunga
Chimakondekde-000hunga na uʼdidi
Chimakondekde-000kuhunga
Chimakondekde-000kuhunga na uʼdidi
Chimakondekde-000kutetemela
Chimakondekde-000tetemela
Mavihakde-001kulunduvila na ndidi
Mavihakde-001kutapatapa
Mavihakde-001kuunga
Mavihakde-001lunduvila na ndidi
Mavihakde-001tapatapa
Mavihakde-001unga
Kereweked-000boha
Kereweked-000kuboha
Kereweked-000kuligima
Kereweked-000ligima
Gĩkũyũkik-000oha
Kimbukiv-000tunga
Kimbukiv-000uxutunga
Kisikiz-000gheda
Kisikiz-000konga
Kisikiz-000kugheda
Kisikiz-000kukonga
Kishambaaksb-000kushunga
Kishambaaksb-000kuzingiza
Kishambaaksb-000shunga
Kishambaaksb-000zingiza
Kuria Tarimekuj-001bhoha
Kuria Tarimekuj-001gankana
Kuria Tarimekuj-001okobhoha
Kuria Tarimekuj-001okogankana
Kwayakya-000boya
Kwayakya-000funga
Kwayakya-000okuboya
Kwayakya-000okufunga
Kwayakya-000okutamatama
Kwayakya-000tamatama
Kɨlaangilag-000chunga
Kɨlaangilag-000kuchunga
Lambyalai-000pinya
Lambyalai-000tetema
Lambyalai-000ukupinya
Lambyalai-000ukutetema
Saamialsm-000boa
Saamialsm-000ohuboa
Saamialsm-000ohutengereha
Saamialsm-000tengereha
Olugandalug-000jugumera
Olugandalug-000kaliga
Olugandalug-000kujugumera
Olugandalug-000kukaliga
Olugandalug-000kusiba
Olugandalug-000siba
Oluluyialuy-000khutejela
Oluluyialuy-000khuvoha
Oluluyialuy-000tejela
Oluluyialuy-000voha
Malilamgq-000kupinya
Malilamgq-000pinya
Mambwemgr-000kunyepa
Mambwemgr-000ntuma
Mambwemgr-000nyepa
Mambwemgr-000ukuntuma
Mambwemgr-000ukunyepa
Mandamgs-000ko_nga
Mandamgs-000ko_nga ngoyi
Mandamgs-000kuko_nga
Mandamgs-000kuko_nga ngoyi
Mandamgs-000kuvaghaya
Mandamgs-000vaghaya
Matengomgv-000bagaja
Matengomgv-000ko_nga
Matengomgv-000ko_nga logoji
Matengomgv-000kubagaja
Matengomgv-000kuko_nga
Matengomgv-000kuko_nga logoji
Mpotompa-000bagaja
Mpotompa-000konga
Mpotompa-000konga lugoje
Mpotompa-000kubagaja
Mpotompa-000kukonga
Mpotompa-000kukonga lugoje
Mweramwe-000kumanga
Mweramwe-000kutent_emela
Mweramwe-000kutint_a vingwe
Mweramwe-000manga
Mweramwe-000tent_emela
Mweramwe-000tint_a vingwe
Chimweramwe-001kutavha
Chimweramwe-001kutavhanya na ngonji
Chimweramwe-001tavha
Chimweramwe-001tavhanya na ngonji
Chimweramwe-001tetemela
Nyamwangamwn-000nyepa
Nyamwangamwn-000ukunyepa
Nyamwangamwn-000ukuzakaza
Nyamwangamwn-000zakaza
Masabamyx-000bowa
Masabamyx-000khubowa
Masabamyx-000khunikiina
Masabamyx-000khunywesa
Masabamyx-000nikiina
Masabamyx-000nywesa
Ndengerekondg-000jigala
Ndengerekondg-000kujigala
Ndengerekondg-000kupata
Ndengerekondg-000kutaba
Ndengerekondg-000pata
Ndengerekondg-000taba
ichiindalindh-000kupinya
ichiindalindh-000kutetema
ichiindalindh-000pinya
ichiindalindh-000tetema
Ndarindh-001kupinya
Ndarindh-001kutetema
Ndarindh-001pinya
Ndarindh-001tetema
Ndambandj-000iijuma
Ndambandj-000kuwopa
Ndambandj-000kuwopa kwa luwoyi
Ndambandj-000kwiijuma
Ndambandj-000wopa
Ndambandj-000wopa kwa luwoyi
Ngoningo-000kukunga
Ngoningo-000kunga
Ngoningo-000kuvagaya
Ngoningo-000vagaya
Kingulungp-000funga
Kingulungp-000funga kwa luzigi
Kingulungp-000kufunga
Kingulungp-000zingiza
Ngurimingq-000bhoha
Ngurimingq-000okobhoha
Ngurimingq-000okorigita
Ngurimingq-000okubhoha
Ngurimingq-000rigita
Nyihanih-000kupinya
Nyihanih-000kupinya nulukusa
Nyihanih-000kutetema
Nyihanih-000pinya
Nyihanih-000pinya nulukusa
Nyihanih-000tetema
Nilambanim-000kEkEma
Nilambanim-000kwikEkEma
Nilambanim-000kwituunga
Nilambanim-000tuunga
Ngindonnq-000kulaba
Ngindonnq-000kulendema
Ngindonnq-000kutaba na lugoji
Ngindonnq-000laba
Ngindonnq-000lendema
Ngindonnq-000taba na lugoji
Nyambonow-000koma
Nyambonow-000kukoma
Nyambonow-000kutetema
Nyambonow-000tetema
Ikomantk-000bhoha
Ikomantk-000kubhoha
Ikomantk-000kusingisa
Ikomantk-000singisa
Nyamwezinym-000detema
Nyamwezinym-000kUtunga
Nyamwezinym-000tunga
Ntuzunym-001gUtunga
Ntuzunym-001kUzuguma
Ntuzunym-001tunga
Ntuzunym-001zuguma
Runyankorenyn-000koma
Runyankorenyn-000kukoma
Runyankorenyn-000kutetema
Runyankorenyn-000tetema
Runyoronyo-000koma
Runyoronyo-000kukoma
Runyoronyo-000okutengeza
Runyoronyo-000tengeza
Nyakyusa-Ngondenyy-000pinya
Nyakyusa-Ngondenyy-000silila
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukupinya
Nyakyusa-Ngondenyy-000ukusilila
Pangwapbr-000khukhunga
Pangwapbr-000khumilila
Pangwapbr-000khunga
Pangwapbr-000khuropa
Pangwapbr-000milila
Pangwapbr-000ropa
Pimbwepiw-000nyepa
Pimbwepiw-000tetema
Pimbwepiw-000ukunyepa
Pimbwepiw-000ukutetema
Pogolopoy-000kutawa
Pogolopoy-000kutawa lugoi
Pogolopoy-000kutetema
Pogolopoy-000tawa
Pogolopoy-000tawa lugoi
Pogolopoy-000tetema
Logoolirag-000degera
Logoolirag-000kodegera
Logoolirag-000kovoha
Logoolirag-000voha
Karareg-000alala
Karareg-000bhoya
Karareg-000boya
Karareg-000okubhoya
Karareg-000okuboya
Karareg-000okwalala
Nyatururim-000gina na mpefo
Nyatururim-000na na mpefo
Nyatururim-000tunga
Nyatururim-000tunga na mwisi
Nyatururim-000utunga
Nyatururim-000utunga na mwisi
Chahirim-001khakhata
Chahirim-001kundika
Chahirim-001tungu
Chahirim-001ukhakhata
Chahirim-001ukundika
Chahirim-001utungu
Rungwarnw-000nyepa
Rungwarnw-000tetema
Rungwarnw-000ukunyepa
Rungwarnw-000ukutetema
Lungwarnw-001nyepa
Lungwarnw-001tetema
Lungwarnw-001ukunyepa
Lungwarnw-001ukutetema
Mkuurof-001iyaalia
Mkuurof-001iyaalya
Mkuurof-001yaalia
Mkuurof-001yaalya
Lugururuf-000dedema
Lugururuf-000ha
Lugururuf-000kuha
Lugururuf-000ukoha
Rufijirui-000taba
Kirundirun-000boha
Kirundirun-000degedwa
Kirundirun-000kuboha
Kirundirun-000kudegedwa
Kiruwarwk-000finga
Kiruwarwk-000ifinga
Kiruwarwk-000irerema
Kiruwarwk-000irimbika
Kiruwarwk-000rerema
Kiruwarwk-000rimbika
Meruimentirwk-001inaina
Meruimentirwk-001kuoga
Meruimentirwk-001kwinaina
Meruimentirwk-001oga
Merutigrwk-002kwoa
Merutigrwk-002oa
Merutigrwk-002tetema
Merutigrwk-002utetema
Safwasbk-000apinye
Safwasbk-000ayinje
Safwasbk-000pinye
Safwasbk-000yinje
Ishisangusbp-000kiletema
Ishisangusbp-000kipinya
Ishisangusbp-000kipinya nulugalawo
Ishisangusbp-000letema
Ishisangusbp-000pinya
Ishisangusbp-000pinya nulugalawo
Temisoz-000:ma
Temisoz-000ma:ma
Shubisuj-000guhambiira
Shubisuj-000gutetemera
Shubisuj-000hambiira
Shubisuj-000tetemera
Sukumasuk-000kutunga
Sukumasuk-000tunga
Sumbwasuw-000boha
Sumbwasuw-000kuboha
Sumbwasuw-000zuguma
Kiswahiliswh-000funga
Kiswahiliswh-000funga kwa kamba
Kiswahiliswh-000kufunga
Kiswahiliswh-000kufunga kwa kamba
Kiswahiliswh-000kutapa
Kiswahiliswh-000tapa
Subasxb-000kobhoha
Subasxb-000kurigheta
Subasxb-000okobhoha
Subasxb-000ukurigheta
Tharakathk-000inaina
Tharakathk-000kuthaika
Tharakathk-000kwinaina
Tharakathk-000kwooga
Tharakathk-000ooga
Tharakathk-000thaika
Toorottj-000boha
Toorottj-000booha
Toorottj-000kuboha
Toorottj-000kubooha
Toorottj-000kutukumira
Toorottj-000tukumira
Vinzavin-000tekela
Vinzavin-000ukutekela
Vinzavin-000ukuzuguma
Vinzavin-000zuguma
Kyivunjovun-000ipf*unga
Kyivunjovun-000ir^er^ema
Kyivunjovun-000pf*unga
Kyivunjovun-000r^er^ema
Wandawbh-000kunyepa
Wandawbh-000nyepa
Wandawbh-000tuntuma
Wandawbh-000ukunyepa
Wandawbh-000ukutuntuma
Wanjiwbi-000ghinia
Wanjiwbi-000kughinia
Wanjiwbi-000kukunga nu lughoji
Wanjiwbi-000kunga nu lughoji
Wanjiwbi-000kupinya
Wanjiwbi-000pinya
Bunguwun-000gaya
Bunguwun-000kugaya
Bunguwun-000kunyepa
Bunguwun-000nyepa
Wunguwun-001gaya
Wunguwun-001kugaya
Wunguwun-001kunyepa
Wunguwun-001nyepa
Lusogaxog-000dhugumira
Lusogaxog-000kudhugumira
Lusogaxog-000kusiba
Lusogaxog-000okussiba no muguwa
Lusogaxog-000siba
Lusogaxog-000ssiba no muguwa
Yaoyao-000kutava
Yaoyao-000kutavania
Yaoyao-000kutetemela
Yaoyao-000tava
Yaoyao-000tavania
Yaoyao-000tetemela
Zaramozaj-000funga
Zaramozaj-000gwaya
Zaramozaj-000kufunga
Zaramozaj-000kugwaya
Zaramozaj-000kuzuila
Zaramozaj-000zuila
Zanakizak-000ikumyo
Zanakizak-000kundika
Zanakizak-000mwikumyo
Zanakizak-000ndika
Kingazga-000kunga
Kingazga-000tetema
Kingazga-000ukukunga
Kingazga-000ukutetema
Zinzazin-000koma
Zinzazin-000kukoma
Zinzazin-000kutitira
Zinzazin-000titira
Zigulaziw-000funga
Zigulaziw-000kufunga


PanLex

PanLex-PanLinx