PanLinx

Meruimentirwk-001
muuji
Ekibenabez-000fulo
Ekibenabez-000futo
Ekibenabez-000ilifuto
Ekibenabez-000lifulo
Rukigacgg-000eifuro
Rukigacgg-000furo
Chukacuh-000kIthonjo
Chukacuh-000mUthonjo
Chukacuh-000thonjo
Kwerecwe-000hovu
Kitaitadav-000fua
Kitaitadav-000ifua
Kĩembuebu-000mUvuro
Kĩembuebu-000vuro
Englisheng-000foam
Fipafip-000itotofulu
Fipafip-000totofulu
Ekegusiiguz-000amauro
Ekegusiiguz-000riuro
Ekegusiiguz-000uro
Gwenogwe-000fuo
Gwenogwe-000mafuo
Gwenogwe-000pofu
Gweregwr-000ffulo
Gweregwr-000fulo
Gweregwr-000iffulo
Gweregwr-000ifulo
Hangazahan-000furo
Hangazahan-000ifuro
Hahaq-000furo
Hahaq-000ifuro
Hayahay-000eifulo
Hayahay-000ifulo
Heheheh-000fulo
Heheheh-000ilifulo
Ikizuikz-000huru
Ikizuikz-000rihuru
Sizakiikz-001erihuro
Sizakiikz-001huro
Sizakiikz-001ihuro
Jitajit-000filo
Jitajit-000lifilo
Jitajit-000litilo
Jitajit-000tilo
Kimachamejmc-000furu
Kimachamejmc-000furuu
Kimachamejmc-000ifuru
Kimachamejmc-000ifuruu
Kiboshojmc-001mawia
Kiboshojmc-001wia
Sihajmc-002fue
Sihajmc-002ifue
Kĩkambakam-000IvUyU
Kĩkambakam-000vUyU
Kamba Kituikam-001IvUyU
Kamba Kituikam-001mavUyU
Kamba Kituikam-001vUyU
Kutukdc-000hovu
Kutukdc-000mahovu
Chimakondekde-000chihulu
Chimakondekde-000hulu
Chimakondekde-000lihulu
Mavihakde-001lyulu
Mavihakde-001ulu
Kereweked-000filo
Kereweked-000ifilo
Gĩkũyũkik-000hUyU
Gĩkũyũkik-000mUhUyU
Kimbukiv-000ipulo
Kimbukiv-000pulo
Kuriakuj-000huro
Kuriakuj-000irihuro
Kuria Tarimekuj-001huro
Kuria Tarimekuj-001irihuro
Kwayakya-000firo
Kwayakya-000rifiro
Kɨlaangilag-000fulo
Kɨlaangilag-000ifulo
Lambyalai-000itatafula
Lambyalai-000itatafulo
Lambyalai-000tatafula
Lambyalai-000tatafulo
Saamialsm-000efiro
Saamialsm-000firo
Oluluyialuy-000hulu
Oluluyialuy-000lihulu
Malilamgq-000itatafula
Malilamgq-000tatafula
Mambwemgr-000itonvu
Mambwemgr-000tonvu
Mandamgs-000hulu hulu
Mandamgs-000huluhulu
Mandamgs-000lihulu hulu
Mandamgs-000lihuluhulu
Matengomgv-000hulahulo
Matengomgv-000lihulahulo
Matumbimgw-000litutume
Matumbimgw-000tutume
Mpotompa-000huluhulu
Mpotompa-000lihuluhulu
Mpotompa-000mahuluhulu
Mweramwe-000t_ovu
Chimweramwe-001liulo
Chimweramwe-001ulo
Nyamwangamwn-000itotofulu
Nyamwangamwn-000totofulu
Masabamyx-000fulo
Masabamyx-000ifulo
Masabamyx-000lifulo
Masabamyx-000liifulo
Ndengerekondg-000kitutu
Ndengerekondg-000tutu
ichiindalindh-000litotofula
ichiindalindh-000mtotofula
ichiindalindh-000totofula
Ndarindh-001botofula
Ndarindh-001litotofula
Ndarindh-001mbotofula
Ndarindh-001totofula
Ndambandj-000fulufulu
Ndambandj-000lifulufulu
Ngoningo-000huluhulu
Ngoningo-000lihuluhulu
Kingulungp-000povu
Ngurimingq-000huro
Ngurimingq-000rihuro
Nyihanih-000tatafula
Nyihanih-000umtatafula
Ngindonnq-000lipou
Ngindonnq-000pou
Nyambonow-000furo
Nyambonow-000ifuro
Ikomantk-000huro
Ikomantk-000lihuro
Ikomantk-000rihuro
Nyamwezinym-000fulo
Nyamwezinym-000ifulo
Ntuzunym-001isulo
Ntuzunym-001sulo
Runyankorenyn-000eifuro
Runyankorenyn-000furo
Runyoronyo-000eifuro
Runyoronyo-000furo
Nyakyusa-Ngondenyy-000intotofula
Nyakyusa-Ngondenyy-000totofula
Nyakyusa-Ngondenyy-000untotofula
Pangwapbr-000fulo
Pangwapbr-000khifulo
Pangwapbr-000lifulo
Pimbwepiw-000fulo
Pimbwepiw-000ifulo
Pogolopoy-000fulufulu
Pogolopoy-000lifulufulu
Logoolirag-000furu
Logoolirag-000fwuru
Logoolirag-000lufuru
Logoolirag-000lufwuru
Karareg-000filo
Karareg-000lifilo
Nyatururim-000fomboru
Nyatururim-000ifomboru
Chahirim-001fombou
Chahirim-001ifombou
Rungwarnw-000epoovu
Rungwarnw-000ipovu
Rungwarnw-000poovu
Rungwarnw-000povu
Lungwarnw-001epoovu
Lungwarnw-001ipovu
Lungwarnw-001poovu
Lungwarnw-001povu
Kihoromborof-000b*ia
Kihoromborof-000ib*ia
Mkuurof-001ivia
Mkuurof-001mavia
Mkuurof-001via
Rufijirui-000lipofu
Rufijirui-000pofu
Kiruwarwk-000iviya
Kiruwarwk-000viya
Meruimentirwk-001uji
Merutigrwk-002kiuro
Merutigrwk-002muuyi
Merutigrwk-002uro
Merutigrwk-002uyi
Safwasbk-000itatafula
Safwasbk-000tatafula
Ishisangusbp-000avulo
Ishisangusbp-000ifulo
Ishisangusbp-000ilifulo
Ishisangusbp-000mavulo
Temisoz-000loma
Temisoz-000tura
Shubisuj-000furo
Shubisuj-000ifuro
Sukumasuk-000fulo
Sukumasuk-000ifulo
Sumbwasuw-000folu
Sumbwasuw-000fulo
Sumbwasuw-000ifolu
Sumbwasuw-000ifulo
Kiswahiliswh-000povu
Subasxb-000huro
Subasxb-000rihuro
Tharakathk-000buyo
Tharakathk-000mubuyo
Toorottj-000furo
Toorottj-000ifuro
Toorottj-000kuleta ifuro
Toorottj-000leta ifuro
Vinzavin-000fulo
Vinzavin-000ifulo
Wanjiwbi-000itotofula
Wanjiwbi-000litotofula
Bunguwun-000fulo
Bunguwun-000ifulo
Wunguwun-001fulo
Wunguwun-001ifulo
Lusogaxog-000ghovu
Lusogaxog-000ighovu
Lusogaxog-000ito
Lusogaxog-000omwito
Yaoyao-000chiulo
Yaoyao-000ulo
Zanakizak-000erihuro
Zanakizak-000huro
Kingazga-000ihuve
Kingazga-000ihuvi
Kingazga-000ilihuve
Kingazga-000ilihuvi
Zinzazin-000furo
Zinzazin-000ifuro
Zinzazin-000iifuro


PanLex

PanLex-PanLinx